Nasjonal jordvernpris 2019 – Nominasjon av kandidater

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen. Den deles ut annethvert år, og prisen gikk til Vestfold fylkeskommune i 2017 på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av jordbruksareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Styrke jordvernet

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og en passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Jordbrukslandskap. Høst på Holstad, Ås i Akershus-f-
Jordbrukslandskap på Holstad, Ås i Akershus. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO