Nasjonale regler skal sikre likebehandling ved brudd på alkoholloven

Regjeringen foreslår nasjonale regler for hvordan kommunene skal reagere overfor serveringssteder som bryter alkoholloven. Det vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere ved lovbrudd og sikre likebehandling for skjenkestedene.

– Vi vet at kommunene reagerer ulikt overfor serveringssteder ved brudd på alkoholloven. Nå får vi et prikksystem med klare nasjonale regler slik at brudd på loven behandles likt over hele landet. Det vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere og sikre likebehandling for skjenkestedene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vi følger opp en enstemmig innstilling til rusmeldingen, der Stortinget bad om at det etableres nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven.

Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget hvor det bes om en lovhjemmel til å innføre et prikksystem der det tildeles et visst antall prikker for ulike brudd på regler i alkohollovgivningen.

Det vil for eksempel tildeles åtte prikker ved salg eller skjenking til mindreårige, fire prikker ved salg eller skjenking til åpenbart påvirkede, fire prikker for overtredelser av tidsbestemmelsene og to prikker for konsum av medbrakt alkohol.

Se oversikt over hvor mange prikker ulike lovbrudd vil gi.

Salgs- og skjenkesteder vil få bevillingen inndratt i minst en uke hvis det har fått tolv prikker i løpet av to år. Bevillingen bør inndras innen fire uker etter vedtak om inndragning.

Med forbehold for Stortingets behandling av saken tar Helse- og omsorgsdepartementet sikte på at ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Les lovforslaget om å endre alkoholloven 

Til toppen