Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

22. november 2016 var det møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.  De møtes en gang i året, og møtet ble ledet av statssekretær Terje Halleland.

– HMS i landbruket er et viktig tema, og jeg er derfor glad for at det jobbes så bra med disse problemstillingene hos landbruksorganisasjonene, næringsliv, forskning, rådgivingstjenestene og forvaltning, sier statssekretær Terje Halleland.  

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Gjensidige, Norske Landbrukstenester, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet deltar i samarbeidsforumet. 

En rekke temaer var på dagsorden på møtet. Matmerk orienterte om status for Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og arbeidet med HMS-standarden i KSL, og Gjensidige orienterte om risikorådgivning der de blant annet vektla el-kontroll med termografering. Landbrukets brannvernkomité orienterte om brannstatistikk for de siste årene, brannårsaker og brannforebyggende tiltak. Norges Bondelag gjorde på vegne av organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk og Norsk Landbruksrådgiving rede for hvordan de ønsker å følge opp resultater fra det nylig avsluttede forskningsprosjektet "Ulykker i Norge".  Videre fikk forumet en orientering om Arbeidstilsynets arbeid overfor landbruket. Norsk Landbruksrådgiving orienterte om arbeidet med HMS-rådgiving og planene framover, og Norges Bondelag om arbeid med beredskap og å styrke krisehåndtering.

Til toppen