Naturbasert reiseliv i bioøkonomien

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er gjennom BIONÆR tildelt prosjektmidler til et forskningsprosjekt på Naturbasert reiseliv i bioøkonomien

Prosjektet skal analysere nøkkelbetingelser for fremtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Modeller for verdiskaping i norsk naturbasert reiseliv skal utvikles og kunnskapen om samspillet mellom bioøkonomi og turisme styrkes. Fire tema er valgt ut for case studier: opplevelser, vill natur, turruter og arrangementer. 

Prosjektet Naturbasert reiseliv i bioøkonomien (From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy) er et samarbeid mellom flere forskningsmiljøer, reiselivsorganisasjoner og næringslivsaktører. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år fra 2016 til 2019 og er bevilget 35,088 millioner kroner fra Forskningsrådet. 

– Denne regjeringen er opptatt av nye typer verdiskaping basert på landbrukets ressurser – også innenfor reiseliv og bygdeturisme. Vi trenger forskning som viser vei til suksessfaktorer og innovasjon i opplevelser og reiselivsprodukter. Landbruket kan tilby mye spennende innenfor mat og reiseliv, jakt og fiske, sykling og guidede naturopplevelser. Dette forskningsprosjektet er viktig for videre utvikling og kvalitet på tilbudene, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Fem nye prosjekter for verdiskaping i landbruket

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Flere av disse prosjektene er viktige for å videreutvikle bioøkonomien. BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem har fått tildelt midler.

– Forskning, ny kunnskap og ny teknologi er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å utvikle et mer effektivt og lønnsomt landbruk, og for å sikre stabil leveranse av trygg kvalitetsmat. Dette gjelder både produksjonen på den enkelte gård og i næringsmiddelindustrien og i skog- og tresektoren. Forskning og innovasjon er også en viktig drivkraft for verdiskaping og utvikling av vekstkraftige regioner i hele landet, sier Listhaug.