Naturpanelets første arbeidsprogram startes opp med norsk hjelp

Naturpanelet ble enige om sitt første flerårige arbeidsprogram i Tyrkia 14. desember. Norges økonomiske bidrag til arbeidet ble framhevet som en nøkkel for å gi et ambisiøst og faglig godt arbeidsprogram. Første utredning kommer allerede i 2015, om pollinering for matsikkerhet.

Naturpanelet ønsket også velkommen en støttefunksjon for kapasitetsbygging i Trondheim. Det vil nå arbeides videre med dette sammen med panelets sekretariat i Bonn.

- Jeg er stolt av at den norske innsatsen har gitt resultater, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Naturpanelet er en parallell til Klimapanelet, og skal gi nødvendig kunnskap for å styrke verdenssamfunnets arbeid med å sikre biologisk mangfold og økosystemtjenester som vi alle er avhengige av for å overleve.

Tapet av biologisk mangfold er dramatisk, og må stanses. Samhandlingen mellom politikk og vitenskap vil bli styrket gjennom Naturpanelet. Dette er viktig for å få et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer fra lokalt til globalt.

Første utredning om pollinering for matsikkerhet kommer allerede i 2015. Pollinering er en sentral økosystemtjeneste for matproduksjon. Verdens matproduksjon er i stor grad avhengig av insekter og andre dyr for bestøvning (pollinering). Det har vært anslått at den økonomiske verdien som insekter, hovedsakelig bier, representerer i størrelsesorden 217 milliarder USD årlig. Dette utgjør om lag 9,5 % av verdien av verdens jordbruksproduksjon. Utredningen vil samle og analysere kunnskap om temaet, og gi anbefalinger til beslutningstagere for å sikre denne viktige økosystemtjenesten.

En global vurdering av biologisk mangfold og økosystemtjenester skal være ferdig i 2018. Det skal også settes i gang et arbeid om landforringelse og nødvendig metodearbeid for å sikre en faglig god global utredning som bygger på tematiske og regionale utredninger. Perioden 2011 – 2020 er FNs tiår for biologisk mangfold og panelets arbeid vil utgjøre en milepæl for dette arbeidet.

Norge har vært en toneangivende aktør i utviklingen av Naturpanelet og har høstet stor internasjonal anerkjennelse for dette arbeidet. Dette gjelder blant annet i utvikling av arbeidsprogrammet og kapasitetsbygging fra Miljødirektoratet, knyttet til Naturpanelets arbeid.

Eksperter og forskere fra hele verden skal nå samarbeide for å gjennomføre Naturpanelets arbeidsprogram. Tine Sundtoft understreker at norske forskningsmiljøer og Norges forskningsråd har en viktig rolle å spille i det faglige arbeidet.

Til toppen