Naturskadefondets årsmelding 2014

I 2014 ble det behandlet 2114 erstatningssaker, og det ble gitt 176,6 millioner kroner i naturskadeerstatninger fra Statens naturskadefond. Både antall saker og tilkjent erstatning er høyere i 2014 enn gjennomsnittet for de siste 10 år.

Flom var den skadeårsaken som  ble rapportert hyppigst  til Statens naturskadefond i 2014, etterfulgt av jord- og leirskred, og storm/stormflo.

I løpet av året ble det tildelt erstatning til søkere fra alle landets fylker, unntatt Finnmark og Oslo. Flest skader ble registrert i Oppland fylke.

Selv om naturskadeåret 2014 ble roligere enn både 2013 og 2012, har noen hendelser satt spor etter seg også dette året. I oktober medførte store nedbørsmengder flom på Vestlandet. Odda, Flåm, Lærdal og Voss ble hardt rammet, med ødelagte veier og hus.

Fra Flåm i Sogn og Fjordane, november 2014.
Fra Flåm i Sogn og Fjordane, november 2014. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen