Hjelper EU å bli mer demokratisk

EØS-midlene

Det sivile samfunn over hele Europa ønsker å bli hørt og få mer innflytelse over utformingen av lover og regler i EU. Med norsk støtte har de nå laget en plan for hvordan de skal få det til.

– Samarbeid mellom det sivile samfunn og myndigheter spiller en avgjørende rolle i velfungerende demokratier. Veikartet som dere vedtar i dag, legger grunnlaget for å styrke dialogen og involvering av innbyggere i Europa i EUs beslutningsprosesser, sa statssekretær Ingvild Stub i sin hilsningstale.

     Les mer: Talen til statssekretær Stub

Om lag 300 representanter fra frivillige organisasjoner og stiftelser fra over 34 land deltok under konferansen i Riga 2-3. mars. Dette er den største mønstringen av det sivile samfunn under Latvias EU-formannskap og er gjort mulig med norsk finansiering gjennom EØS-midlene.

Formålet med konferansen var å ta EUs «grunnlov» Lisboa-traktaten på ordet. Den slår fast at EUs innbyggere og deres interesseorganisasjoner skal bli hørt og involveres i beslutningsprosesser både lokalt, nasjonalt og i EUs institusjoner.

     Se mer: Opptak fra konferansen (kommer)

Slik direkte involvering mangler likevel fortsatt på mange områder over fem år etter at traktaten trådte i kraft (desember 2009).

EUs beslutninger kan ha stor innvirkning på folks dagligliv. Undersøkelser viser at EUs innbyggere ønsker å bli mer involvert og hørt – og ikke minst forstå hvorfor beslutninger tas på bestemte måter.

Latvia har under sitt EU-formannskap denne våren gjort «engasjement» til en av landets tre hovedprioriteringer. Støttet av frivillige organisasjoner og koblet med Norges lange støtte til det sivile samfunn i Europa gjennom EØS-midlene, har resultatet blitt i en slags Riga-prosess for mer folkelig deltakelse i EU.

Etter to dager med arbeidsgrupper, innlegg og diskusjoner, ble deltakerne på konferansen enige om et veikart for hvordan de skal jobbe fremover for å styrke dialogen mellom innbyggere og beslutningetakere i EU på alle nivåer.

Ifølge veikartet bør dialogen styrkes langs tre hovedspor:

  1. I medlemslandene med interesseorganisasjoner og det sivile samfunn
  2. På EU-nivå med interesseorganisasjoner og det sivile samfunn
  3. Gi alle innbyggere muligheten til å gi tilbakemelding på saker EU jobber med

     Les mer: Veikartet for styrket dialog i EU (foreløpig versjon)

– Veikartet som er laget, utgjør et godt utgangspunkt for å jobbe videre med disse spørsmålene. Europakommisjonen vil også endre måten den jobber på. Alle kommissærer skal være aktive i medlemslandene, kommunisere vår felles agenda og lytte til innspill og ideer fra dem som berøres, sa Valdis Dombrovskis, vise-president i Europakommisjonen, under konferansen.

     Les mer: Norsk støtte til sivilt samfunn i Europa

NGO-forumet var finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Deler av den norske støtten bidrar altså til å styrke kapasiteten til det sivile samfunn i Sentral- og Sør-Europa. Se egen brosjyre fra Utenriksdepartementet for mer informasjon.

Til toppen