Historisk arkiv

Nominering av blokker til 20. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Åslaug Haga har i dag invitert oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Invitasjonene er sendt til alle rettighetshavere på sokkelen og prekvalifiserte selskaper.

Olje- og energiminister Åslaug Haga har i dag invitert oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Invitasjonene er sendt til alle rettighetshavere på sokkelen og prekvalifiserte selskaper.

- Gjennom igangsettingen av 20. konsesjonsrunde vil jeg sørge for at petroleumsindustrien får tilgang på deler på sokkelen som er mindre utforsket, og hvor potensialet for å gjøre store funn er til stede, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. - 20. runde vil være et viktig bidrag til at det store gjenværende petroleumspotensialet på norsk sokkel blir realisert. Konsesjonsrunden vil også legge grunnlag for langsiktig verdiskapning i petroleumsnæringen og for betydelige inntekter for staten i framtiden, sier statsråd Haga.

Nominasjonene fra selskapene vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når departementet skal vurdere utlysning av arealer i 20. konsesjonsrunde. Det tas sikte på å utlyse 20. konsesjonsrunde før sommeren 2008, og tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2009.

Frist for nominasjonene er 15. januar 2008 klokken 12.00.

Nominasjonene kan omfatte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Invitasjonen til å nominere blokker gjelder ikke:

• Områder som er konsesjonsbelagt
• Områder som er inkludert i ”de forhåndsdefinerte områdene” (TFO)
• Særlig verdifulle områder i Barentshavet; polarfronten, iskanten og Bjørnøya
• De kystnære områdene i Troms og Finnmark
• Eggakanten, Nordland VI, Nordland VII og Troms II

 Les mer om betingelsene for unntak i ’Forvaltningsplanen’ (St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten)

Brevet til rettighetshavere og prekvalifiserte selskap i pdf