Ti millioner til to nye nordområdeprosjekter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gjennom vår tilskuddsordning Arktis 2030 igangsetter vi nå to nye prosjekter, som på hver sin måte bidrar til ny kunnskap om Arktis. Jo lenger nord vi kommer i Arktis, desto større er våre kunnskapshull når det gjelder naturmiljøet, ressurser og effektene av menneskelig påvirkning. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt aktivitet og sysselsetting i nordområdene derfor trenger vi kunnskap for å kunne spille på lag med miljøet og ha et langsiktig perspektiv for vår aktivitet, sier utenriksminister Børge Brende.

Sintef Energis prosjekt kunnskapsbygging i Polhavet har som formål å frembringe ny kunnskap om havbunn og geologi i områder i Polhavet som i liten grad er utforsket. Prosjektet omfatter også testing av ny teknologi. Vitenskapelig personell fra universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo, Trondheim, Universitetssenteret på Svalbard samt Norges geologiske undersøkelser vil delta i prosjektet. Utenriksdepartementets støtte beløper seg til 2,78 millioner kroner i 2016.

Universitetssenteret i Longyearbyen (Unis) får støtte til et prosjekt om bedre arktisk sikkerhet som følge av de raske endringene i naturmiljøet i og økt menneskelig tilstedeværelse og virksomhet. Et viktig mål er å øke kompetansen om hvordan en kan operere trygt og miljømessig forsvarlig. Undervisning, forskning og formidling overfor befolkningen på Svalbard og tilreisende, er sentrale virkemidler. Støttebeløpet er 7,065 millioner kroner i perioden 2016-2017.

Tilskuddsordningen Arktis 2030 har allerede gitt støtte til en rekke tiltak som bygger opp under regjeringens nordområdepolitikk. I løpet av 2016 vil totalt støttebeløp komme opp i mer enn 150 millioner kroner.