Norden samarbeider om å styrke næringslivets konkurransekraft

De nordiske landene er enige om å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. Utredningen er et ledd i en felles innsats for å styrke nordiske bedrifters konkurransekraft og omstillingsevne. Arbeidet skal ledes av Idar Kreutzer som til daglig er administrerende direktør i Finans Norge.

- Å styrke nordisk konkurransekraft i det grønne skiftet har vært en sentral del av Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. Vi ser med forventing fram til Idar Kreutzers vurderinger og tilrådinger når rapporten er klar, sier Norges minister for nordisk samarbeid, Frank Bakke-Jensen.

 ”Norden i omstilling” er en av tre hovedprioriteringer for Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. Ambisjonen er å styrke nordiske bedrifters konkurransekraft og evne til innovasjon og grønn omstilling. Bakgrunnen er de økonomiske, klimatiske, miljømessige og teknologiske endringene de nordiske landene står overfor, som betyr både utfordringer og store muligheter. Utredningen skal belyse behov og potensiale for en nordisk finansieringsordning for investering i innovative bedrifter i en tidlig fase.  

Idar Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har hatt en rekke sentrale styreverv og lederposisjoner i norsk privat og offentlig sektor.  

- Norden er en dynamisk region med gode forutsetninger for å skape verdier og arbeidsplasser i en verden som digitaliseres og omstilles med klimavennlige teknologier. Effektive finansmarkeder og tilgang til risikokapital i en tidlig fase er nødvendige forutsetninger for at innovasjoner kan bli til arbeidsplasser i vekstkraftige bedrifter. Det er gledelig at nordisk ministerråd og regjeringene i de nordiske landene ønsker en nærmere utredning av disse forholdene, og jeg ser frem til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier Idar Kreutzer.  

- Vi forventer at utredningen vil gi et samlet bilde av den tilgangen til risikokapital som eksisterer for bedrifter i tidlig fase i dag, og dermed gi et godt grunnlag for å vurdere behov og muligheter for et felles nordisk grep på dette området framover, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Til toppen