Nordisk råds 69. sesjon i Helsingfors - Funksjonshinderredegjørelsen

Sjekkes mot framføring

Ærede president.

Jeg vil takke Nordisk Råd for denne muligheten til å informere om ministerrådets samarbeid om politikken for personer med funksjonsnedsettelser, eller "funksjonshinderområdet" som oftest brukes i nordisk sammenheng.

Utfordringene på området er like i Norden. Samarbeidet mellom Nordisk råd og Ministerrådet bidrar til å finne konkrete løsninger. Dette til beste for personer med funksjonsnedsettelser i hele Norden.

Jeg vil spesielt nevne at vi har hatt et godt samarbeid om to rekommendasjoner. De ene handler om syn- og hørselsnedsetting, den andre om funksjonshinder.

Norden har et godt omdømme internasjonalt for vårt arbeid med å bygge ned funksjonshinder.

Nordisk ministerråd ønsker at Norden fortsatt skal være en foregangsregion. Det innebærer blant annet å være tydelige på at likestilling har mange viktige dimensjoner. Personer med funksjonsnedsettelser er både kvinner og menn, det er barn, unge og eldre. De er personer med ulik etnisk bakgrunn som samer og inuitter og ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Vår felles ambisjon er at ingen skal diskrimineres og alle skal ha like muligheter.

Samarbeidet på funksjonshinderområdet ble omorganisert i 2013. Dette har vært en vellykket endring.

En fersk evaluering viser at arbeidet i Nordens velferdssenter, Funksjonshinderrådet og Nordisk handlingsplan om funksjonshinder utfyller og styrker hverandre. Samarbeidet med sekretariatet i Nordisk ministerråd også er utmerket.

Nordens velferdssenter har en nøkkelrolle i det langsiktige arbeidet. Senteret samler, produserer og deler kunnskap om funksjonshinder og har gode kontakter med nasjonale miljøer på området.

De siste årene har Nordens velferdssenter arrangert flere konferanser og seminarer for nordiske aktører. En rekke seminarer om arbeid og personer med funksjonsnedsettelser ble arrangert i samarbeid med embetsmannskomiteen for arbeidsliv. Her deltok også arbeidsgiversiden som er så viktig for å få til inkludering og deltakelse i arbeidslivet for alle.

Nordens velferdssenter arbeider på mange områder og er en stor ressurs for det nordiske samarbeidet. Det norske formannskapet hadde blant annet gleden av å samarbeide med Nordens velferdssenter i gjennomføringen av den vellykkete konferanse om velferdsteknologi i Oslo i sommer.

Utviklingen av gode indikatorer er viktig i oppfølgingen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Indikatorer ble derfor valgt som tema på det første nordiske "side eventet" på årets statspartsmøte om konvensjonen. Møtet ble holdt i FN-bygningen i New York i juni 2017. Nordens velferdssenter og Nordisk ministerråds sekretariat samarbeidet nært med den norske FN-delegasjonen i gjennomføringen av dette vellykkede "eventet".

Funksjonshinderrådet startet sin virksomhet i 2013 og har nå en etablert en markert posisjon i det offisielle nordiske samarbeidet. Funksjonshinderrådet har dialog med flere sektorer i ministerrådet. Det gjelder blant annet undervisning og forskning, kultur, likestilling og arbeidsliv. Rådet har også dialog med samarbeidsministrene om bærekraft- og grensehindersamarbeidet.

Nordisk handlingsplan om funksjonshinder er et viktig dokument i det pågående arbeidet. Den har gitt en struktur for arbeidet i Nordisk ministerråd og bidratt til gode prioriteringer.

Handlingsplanen har hatt tre hovedtemaer: menneskerettigheter, mangfold og mobilitet. Alle planlagte aktiviteter er gjennomført.

Det er all grunn til å gi honnør både Funksjonshinderrådet og Nordisk ministerråds sekretariat for et godt arbeid på funksjonshinderområdet. Spesielt skal sekretariatet i Nordens Velferdssenter ha ros. De har utført sine oppgaver på en forbilledlig måte.

Bevisstheten om betydningen av nedbygging av funksjonshinder har blitt høyere i det nordiske samarbeidet, men det er fortsatt uløste oppgaver.

Derfor vil MR-S beslutte at Funksjonshinderrådet videreføres og at det utvikles en ny nordisk handlingsplan om funksjonshindre. Dette er et tydelig signal om at det nordiske samarbeidet på funksjonshinderområdet fungerer og vil bli fulgt opp.

Til slutt vil jeg nok en gang takke Nordisk Råd for et godt samarbeid om dette viktige området.