Nordlaks Smolt AS får tillatelse til økt uttak av vann for smoltproduksjon

Nordlaks Smolt AS (tidligere Smolten AS) får i dag konsesjon til økt regulering av Storvatnet og økt vannuttak fra Storvasselva i Hamarøy kommune.

Det gis tillatelse til å øke reguleringen av Storvatnet fra 1,5 meter til to meter, og øke vannuttaket fra Storvasselva fra 25 m3/min til 35 m3/min. Dermed kan smoltproduksjonen i anlegget ivaretas også i de mest ekstreme tørrårene.

- Regjeringen har som et viktig mål å øke veksten i havbruksnæringen. Tilgang på smolt er en forutsetning for dette. Med den tillatelsen vi nå gir, kan smoltanlegget i Hamarøy styrke den lokale verdiskapingen og sysselsettingen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.  

Etter en helhetsvurdering er departementet kommet til at med de fastsatte avbøtende tiltak, er fordelene i form av økt verdiskaping og sysselsetting i regionen større enn ulempene for naturmangfold, landskap, friluftsliv, reindrift og andre interesser.

- Jeg mener det er viktig at eksisterende anlegg får muligheten til en god ressursutnyttelse der konsekvensene for miljø og andre interesser er akseptable, sier Terje Søviknes.

Økningen i vannuttak og regulering vil ikke kreve ny anleggsvirksomhet i vassdraget, og vil også øke energiproduksjonen noe i eksisterende Storvatnet kraftverk. Tillatelsen kan åpne muligheten for ytterligere utvikling av anlegget.

Les departementets vedtak her.

Les vilkår etter vannressursloven her.

Til toppen