Vi trenger flere innovasjonsdager!

Statssekretær Dilek Ayhans innlegg på Innovasjonsdagen 2013, 30. oktober 2013

*Sjekkes mot framføring*

Kjære alle sammen,

Takk for muligheten til å få komme hit og åpne Innovasjonsdagen 2013.

Vi trenger flere innovasjonsdager i Norge.
Så takk også til Innovation Forum Norway og Teknisk Ukeblad som i dag sammen løfter fram innovasjon og nyskaping i Norge.

Det er i dag to uker siden den nye regjeringen trådte i kraft.
Vi i regjeringsapparatet har rukket å innta kontorene og har begynt å sette oss inn i sakene.

Jeg har fått lov å bli statssekretær på et område jeg virkelig brenner for.
Blant annet vil jeg jobbe mye med forsknings- og innovasjonssaker.

Jeg gleder meg til å arbeide med sikre gode og konkurransedyktige rammevilkår for et innovativt og framtidsrettet norsk næringsliv.

***

Jeg vet at fremtidige utviklingstrekk er et tema for innleggene som kommer etter meg i dag, og jeg skal ikke gå mye inn på dette. La meg kjapt nevne noen av trendene som påvirker økonomien vår:

• Klima- og miljøutfordringene krever at vi har et miljøperspektiv på all relevant næringsutvikling.

• Den globale etterspørselen etter energi vil øke.

• Tyngdepunktet i verdensøkonomien forskyver seg sørover og østover.

• Verdens befolkning vil fortsette å øke og vi i Vesten blir eldre.

• Og: Den teknologiske utviklingen vil fortsette å gå raskere og raskere, kunnskapsbehovet øker kraftig, og flere tar i bruk ny teknologi raskere enn før.

Den amerikanske 1800-tallsforfatteren og filosofen Elbert Hubbard har sagt det slik:
“The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted by someone doing it.”

I Norge ønsker vi flere som er ”doing it” og færre som sier ”it can’t be done”.

Vi trenger flere som Siri Skøien , gründeren bak Comlight AS og Årets gründerkvinne 2012.

Comlight har utviklet og patentert et energibesparende system for veibelysning som tilpasser lysmengden etter hvor mye aktivitet det er under lyskilden. Produktet er verifisert, og bedriften har fått innvilget patent i ni land.

Og vi trenger flere som gjør som Opera  - som med utgangspunkt i Norge hevder seg på verdensbasis i et knalltøft marked.

Nylig ble det rapportert om at antallet brukere av Operas skyløsninger og mobilprogrammer har nådd nesten 90 millioner .

Dere vil få høre mer om både Opera og Comlight senere i dagens program.

***

Felles for alle utviklingstrekkene jeg nevnte er at de gir store muligheter for de som ”gjør det” – selskapene eller enkeltpersonene som greier å finne frem til de beste løsningene.

Men ikke bare det:
Når vi gjør ting smartere – når virksomheter og entreprenører bruker kunnskap på nye måter, utvikler nye produkter og løsninger, eller finner nye områder å ta i bruk kunnskapen på – så øker vi produktiviteten og verdiskapingen i Norge.

Slik sikrer vi velferden for fremtidige generasjoner – og slik øker vi konkurransekraften – samtidig som vi bidrar til å løse fremtidens utfordringer.

***

Norge rangerer stort sett som en middelhavsfarer på internasjonale målinger av innovasjonsaktivitet og forsknings- og utviklingsinnsats.

I EUs Innovation Union Scoreboard scorer vi under gjennomsnittet blant EU-landene, med en 17. plass.

Én forklaring på dette er at Norsk økonomi er dominert av sektorer som samlet investerer lite i FoU.

En annen forklaring er at vi ikke er flinke nok til å investere i FoU i Norge.

Da er det godt nytt at pila peker riktig vei:
Denne uken kom SSB med nye tall om næringslivets investeringer i FoU.

Næringslivet utførte forskning og utvikling for 21,3 milliarder kr i 2012 – en vekst på 1,2 milliarder sammenlignet med 2011.
Dette gir en realvekst på 2 prosent .

Denne utviklingen vil vi bygge videre på!

***

Denne regjeringen har et meget ambisiøst mål for forsknings- og innovasjonspolitikken:
Vår ambisjon er at Norge på sikt skal bli ett av de mest innovative landene i Europa .

Dette ligger til grunn når vi nå er i gang med å iverksette den nye regjeringens næringspolitikk.

Den politiske plattformen vår – Sundvollen-erklæringen – er full av offensiv næringspolitikk.

Det vil merkes i næringslivet at landet har fått en ny regjering.

Om vi begynner helt overordnet:
Vi vet at næringslivet er avhengig av stabile og forutsigbare rammevilkår.
Så la det være klinkende klart: Vi vil føre en forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk.

Vi vil legge til grunn et generasjonsperspektiv for næringspolitikken.
Skal de som kommer etter oss kunne nyte godt av de samme godene som oss må vi bli enda flinkere til å legge til rette for fremtidens næringsliv.

I regjeringsplattformen presenterer vi åtte store satsingsområder for den nye regjeringen. Og blant de åtte områdene har vi valgt konkurransekraft, forenkling, kunnskap og satsing på en mer effektiv infrastruktur.

• Vi vil vi føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og mulighet til å skape større verdier.

• Vi vil føre en politikk som skal gjøre hverdagen enklere – både for enkeltmenneskene og for bedriftene. Vi vil at gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke mer tid på å skape verdier.

o Vi vil blant annet trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget og senke skattesatsen.
Slik gjør vi hverdagen enklere for bedriftene.
Slik styrker vi det private eierskapet.
Og slik trygger vi norske arbeidsplasser for fremtiden.

• Og som en helt sentral del av plattformen:
Vi vil satse tungt på kunnskap.
Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats utgjør 81 prosent av nasjonalformuen vår.
Og gjennom en skikkelig satsing på kunnskap og kompetanse legger vi et solid fundament for fremtidig innovasjon og verdiskaping.

• Vi vil også prioritere det internasjonale perspektivet minst like høyt som våre forgjengere.

  o I tillegg til arbeidet med handelsavtaler vil vi forsøke å få på plass bilaterale investeringsavtaler. Dette har næringslivet etterspurt.

  o Vi vil også prioritere å styrke kontakten med EU-systemet gjennom en egen statsråd som koordinerer Europa-politikken.

• Og ikke minst: Regjeringen vil satse stort på infrastrukturutbygging.
Nye virkemidler skal tas i bruk for å gjøre utbyggingen raskere og mer effektiv.

Vi trenger en rask og helhetlig utbygging av både vei- og jernbanenett i Norge. Vi vil særlig legge vekt på stamveinettet og effektive tilknytninger mellom landsdelene.

Alt dette; økt konkurransekraft, en enklere hverdag, satsing på kunnskap og utbygging av infrastruktur, er godt nytt for norsk næringsliv.

***

La meg gå litt mer i dybden på innovasjonspolitikken vår.

Dersom næringslivets innsats for forskning og innovasjon skal styrkes, kreves det et samarbeid mellom stat og næringsliv. Regjeringen vil derfor trappe opp satsingen på næringsrettet innovasjon.

I regjeringserklæringen slår vi fast at vi skal satse på og videreutvikle de innovasjonspolitiske tiltakene som har høyest effekt.

Derfor kommer regjeringen til å:
• Trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

• Vi vil videreutvikle Innovasjon Norge som organisasjon.
De landsdekkende ordningene i IN skal prioriteres.

• Et annet virkemiddel vi vil satse på er næringsklynger.
Vi satser videre på NCE-programmet.
I tillegg vil vi etablere et eget program for de aller beste og mest konkurransedyktige klyngene våre – såkalte Global Centers of Expertise.

***

Et annet viktig innsatsområde blir å legge til rette for mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.
Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon.

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for hele 398 milliarder kroner. Det tilsvarer 14,5 prosent av BNP.

Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten aktivt kan benytte sin bestillerrolle til å legge grunnlaget for innovasjon i mange næringer.

Selv en liten økning i innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser kan ha større effekt enn mange andre næringspolitiske virkemidler.
Denne regjeringen vil:
• Forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud.
• I tillegg vil vi utarbeide en veileder og retningslinjer for offentlig-privat innovasjonssamarbeid og sørge for at offentlige innkjøpere benytter seg av disse.

***

Forskning er grunnleggende for å fremskaffe ny viten og ny teknologi som bringer verden fremover.

I slutten av september kunne vi lese i Aftenposten at ”Nå er Asia størst på forskning” . Saken var skrevet på bakgrunn av Forskningsrådets, NIFUs og SSBs Indikatorrapport 2013.
Der kan vi lese at Asias investeringer i FoU har passert Europas og Nord-Amerikas de siste ti årene – og dette i en periode hvor verdens investeringer i FoU har doblet seg.

Om Asias veksttakt fortsetter vil Kina være verdens største forskningsnasjon om få år.

Konkurransearenaen på forskningsområdet – og i forlengelsen av det; i næringslivet – er knalltøff.

Skal vi lykkes på dette området må vi satse. Og la det være klart:
Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon.

Regjeringen vil bruke offentlige midler for å stimulere til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

Den offentlige satsingen på forskning må opp på et høyere nivå og holde tritt med utviklingen i andre land.

Vi legger opp til en omfattende innsats for å styrke norsk forskning og utvikling:
I regjeringsplattformen setter vi oss et klart og ambisiøst mål:
Regjeringen skal styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030.

Videre sier erklæringen blant annet at vi skal:
• Styrke Forskningsrådet-programmer som Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

• Vi vil også arbeide for økt internasjonalisering av forskningen vår; for eksempel gjennom å delta i EUs rammeprogrammer.

• Kommersialisering er en viktig nøkkel. Vi vil styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater blant studenter og forskere.

• En del av forenklingsinnsatsen vår vil være forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.

***

Kjære alle sammen,

Jeg er overbevist om at næringslivet og innovasjons- og forskningsmiljøer i Norge vil merke at vi har fått en ny, næringsvennlig regjering.

Selv om plattformen i det store og hele er nokså konkret – til en regjeringsplattform å være – så er det også områder hvor vi ikke har gått like detaljert til verks.

I det videre arbeidet med å utforme politikken vil vi samarbeide med dere.
Vi i næringsdepartementet kommer til å reise mye rundt i landet for å lytte og lære de nærmeste månedene.

Vi vil være lydhøre til innspill og forslag som vil bidra til å styrke innovasjonskraften, skaperkraften og konkurransekraften i Norge.

Jeg ser frem til å utvikle næringspolitikken gjennom god dialog og godt samarbeid med sammenslutninger som Innovation Forum Norway, med næringsorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og med dyktige enkeltbedrifter Norge rundt.

Bare gjennom godt og målrettet samarbeid vil vi greie å gjøre Norge til et av Europas mest innovative land.

Lykke til med resten av Innovasjondagen 2013, og takk for oppmerksomheten.


_***_