Norge en viktig handelspartner for EU

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Nye tall fra Eurostat viser at Norges handelsoverskudd med EU økte i 2012 sammenliknet med 2011. Norge er i dag EUs femte viktigste handelspartner. Samtidig hadde Eurosonen, som består av 17 land et handelsoverskudd med resten av verden i 2012, mens EU samlet sett hadde et underskudd på handelsbalansen i samme periode.

Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen forklarer om Norges handelsoverskudd til EU. Foto: Magnus Utseth Christoffersen

Nye tall fra Eurostat viser at Norges handelsoverskudd med EU økte i 2012 sammenliknet med 2011. Norge er i dag EUs femte viktigste handelspartner. Samtidig hadde Eurosonen, som består av 17 land (EU-17) et handelsoverskudd med resten av verden i 2012, mens EU samlet sett hadde et underskudd på handelsbalansen i samme periode.

Ifølge Eurostat hadde eurosonen et handelsoverskudd med resten av verden på 81,8 milliarder euro, mens tallet for 2011 var på 15,7 milliarder euro. Med andre ord, handelsoverskuddet har økt. Dette skyldes først og fremst at importen har falt mer enn eksporten i forhold til året før.

I motsetning til EU-17 har EUs 27 medlemsland et handelsunderskudd med resten av verden. Underskuddet minsket fra 162,7 milliarder euro i 2011 til 104, 6 milliarder euro i 2012. Det er åpenbart mange grunner til endringene i handelsbalansen. I lys av den økonomiske krisen i deler av EU er det ikke overraskende at tallene viser at nedgangen i import fra resten av verden var større i 2012 enn nedgangen i eksport.

Kommissær for økonomiske spørsmål og pengepolitikk, Olli Rehn, offentliggjorde nylig Kommisjonens vinterprognose for den makroøkonomiske utviklingen i EU, som tilsier en fortsatt vanskelig økonomisk situasjon for mange EU-land i 2013. 

Handelsunderskudd i fastlandseksporten
Norges handelsoverskudd med EU økte i 2012 fra 42, 1 milliarder euro til 46,7 milliarder euro i følge nye tall fra Eurostat.

– EUs handelsunderskudd med Norge betyr at vi selger mer til enn vi kjøper fra EU, men dette er i stor grad betinget av salg av olje og gass, som utgjør 42 prosent av vår eksport til EU, sier næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen.

Norge har imidlertid et handelsunderskudd overfor EU når en ser på fastlandsøkonomien. Fastlandseksporten utgjør eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. I 2010 var underskuddet på 89 milliarder kroner, noe som har økt til 100 milliarder i 2012.

Handelsoverskuddet med EU var i januar 2013 på 33,5 milliarder kroner som er en nedgang på 11, 1 milliarder euro i forhold til januar 2012. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig lavere eksport av råolje.

Naturgass- og råoljeeksporten til EU i januar 2013 gikk ned med 5,6 milliarder kroner for råolje og 2,8 milliarder for naturgass sammenlignet med januar i 2012.

Fastlandseksporten økte i januar 2013 i forhold til samme måned i året før. Den utgjorde 30,9 milliarder som tilsvarer en oppgang på 3,3 prosent.

Handelstrender
Norge har fortsatt gjeld til utlandet, men siden 1990 har Norge hatt et handelsoverskudd med resten av verden.

De tre landene som Norge importerer mest fra er Sverige, Tyskland og Kina. Fra 2009 til 2010 har det vært en økning i importen, men den er fortsatt mindre enn rekordåret 2008.

Stor olje- og gasseksport
Råolje og naturgass utgjør den største eksportvaren for Norge. I 2010 var verdien av olje- og gasseksporten på 481 milliarder kroner, som utgjør 19,2 prosent av norsk BNP. Samlet sett er eksport av norske varer 41,9 prosent av norsk BNP.

– Fordelen med eksport av olje og gass er at vi har solide statsfinanser uten budsjettunderskudd, i tillegg har staten begrenset behov for å oppta lån. Dette gir oss muligheten til å finansiere velferdsordningene og opprettholde en høy levestandard. Overskuddet investeres i stor grad i utlandet gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU), sier Nordgaard.

Nordgaard viser til at avhengighet av olje- og gasseksport også medfører spesielle utfordringer for norsk økonomi. Lønnsnivået i denne delen av industrien er høyt som legger press på andre deler av fastlandsindustrien. Avhengighet av eksport av olje og gassindustrien kan også medføre Hollandsk-syke, et økonomisk problem som oppstår som følge av at eksport av en naturressurs avindustrialiserer mer enn det som er forenlig med langsiktig næringsstruktur.

Til toppen