Norge er EUs viktigste sjømatpartner

Høy laksepris gir rekordøkning i norsk sjømateksport. Så langt i år er det eksportert sjømatprodukter til EU-landene for til sammen 44 milliarder kroner. I hele 2015 var tilsvarende tall 49,7 milliarder kroner. EU er Norges viktigste sjømatmarked, og Norge er EUs viktigste leverandør.

Bjørn Tore Erdal er nærings- og fiskeriråd ved EU-delegsjonen i Brussel. Foto: Simon Johannsson

Norsk sjømateksport fortsetter rekordveksten i 2016. Ved utgangen av tredje kvartal stod norsk sjømateksport for rekordsterke 65 milliarder kroner – en økning på 13,2 milliarder kroner fra samme tid i fjor. Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg siden 2010 og høy laksepris er den viktigste faktoren for rekordveksten. Gjennomsnittsprisen per kilo laks var i september 2016 nesten 13 kroner høyere enn i fjor.

– Størsteparten av den norske eksporten går til EU-landene. Hele 44 milliarder kroner eller 67,5 % av totaleksporten har gått til EU-markedet så langt i år. Spesielt i EU-markeder som Polen, Frankrike og Danmark har man sett betydelig økning i eksportverdien i 2016, sier Bjørn Tore Erdal, nærings- og fiskeriråd ved EU-delegasjonen.

Ti største eksportmarkeder for norsk sjømat hittil i år. Foto: Seafood.no

Verdens største sjømatmarked

EU er verdens største sjømatimportør, og ifølge en ny rapport fra Europakommisjonen øker konsumet. Flere av EUs medlemsland er betydelige fiskerinasjoner, men de produserer ikke nok for å møte etterspørselen til unionens mer enn 500 millioner innbyggere.

Norge bidrar til å dekke rundt 25 % av EUs import, foran Kina (7 %) og Island (5 %), og er med det den desidert viktigste sjømatleverandøren.

– Laks utgjør den største andelen av norsk eksport til EU og står for 70 % av eksportverdien. Torsk, sild, hyse og makrell er andre viktige produkter som ender opp på europeiske middagsbord, sier Erdal.

Portugiserne spiser mest fisk i EU (55,3 kg levende vekt per person), fulgt av Spania, Litauen, Frankrike og Sverige.

Norge er størst blant sjømateksportørene til EU. Foto: EUMOFA 2016

Fiskerisamarbeidet

Samarbeidet med EU på fiskeriområdet er av stor betydning for Norge, selv om fiskeripolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen.

Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. Veterinære aspekter og mattrygghet er omfattet av EØS-avtalen og handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

Norge og EU samarbeider om ressursforvaltning og møtes jevnlig til samtaler og forhandlinger om forvaltningsplaner, kvotesatser, kvotebytter og kontroll. 19. oktober ble Norge, EU og Færøyene enige om makrellkvoter for 2017 etter forhandlinger i Irland.

Blant EU-delegasjonens fire utsendte fra Nærings- og fiskeridepartementet jobber to med fisk.

LES MER: Norges fiskerisamarbeid med EU

Fakta:

  • EU importerte sjømat for 22,3 milliarder euro i 2015
  • Importen fra Norge var på 1,5 millioner tonn / 5,3 mrd. euro, den høyeste noen sinne
    • Målt i volum er 26 % av importen fra Norge. Kina står for 8 %
    • Målt i verdi er 24 % av importen seg fra Norge. Kina står for 7 %
  • Norge er EUs nest viktigste eksportmarked etter Nigeria (volum) og USA (verdi)
  • EU produserer 3.2 % av fisken i verden, Norge produserer rundt 2 % (2014)
Til toppen