Norge forplikter seg til samarbeid mot organhandel

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har i dag sluttet seg til Europarådets konvensjon om ulovlig handel med menneskeorganer.

- Jeg er glad for at Norge er blant de første landene som forplikter seg til internasjonalt samarbeid mot organhandel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Konvensjonen forplikter Norge til samarbeid om straffeforfølgning av personer som er skyldige i ulovlig uttak, innsetting og kommersiell utnytting av menneskeorganer uavhengig av hvor handlingene blir utført.

Nødvendige lovendringer trådte i kraft 1. juli. Strafferammen for brudd på transplantasjonslova er økt fra fengsel inntil tre måneder til fengsel inntil seks år for å oppfylle konvensjonens krav om effektive, forholdsmessige og preventive straffereaksjoner. Forbudet mot kommersiell utnytting av menneskeorganer er tydeliggjort og transplantasjonslova er justert for å sikre at handlinger som skal være straffbare etter konvensjonen kan straffes.

Norge er det tredje medlemslandet i Europarådet som slutter seg til konvensjonen. Konvensjonen trer i kraft når ytterligere to land har sluttet seg til den.