Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 29

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Kypros, barn og væpnet konflikt, Syria (kjemiske våpen) og Libanon.

«The report presents a highly uncomfortable, but unquestionable truth: that children pay the highest price of war.»

Ambassadør Mona Juul
i Sikkerhetsrådet 19. juli i møte om barn og væpnet konflikt

Mandag 18. juli avholdt Sikkerhetsrådet halvårlige lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon på Kypros (UNFICYP). Colin Stewart, spesialrepresentant for FNs generalsekretær, orienterte. Stewart trakk fram enkelte positive framskritt på Kypros, men advarte samtidig om at befolkningen synes å få stadig mindre tro på en politisk løsning, og at partene får stadig mindre tillit til hverandre. Sikkerhetsrådets medlemmer var generelt samstemte i sin fortsatte støtte til den fredsbevarende operasjonen og la samtidig vekt på at Sikkerhetsrådets tidligere resolusjoner må etterleves. Mandatet til UNFICYP skal etter planen fornyes for ytterligere seks måneder i slutten av juli.

Den årlige åpne debatten om barn og væpnet konflikt ble avholdt tirsdag 19. juli. Debatten baserte seg på FNs generalsekretærs årlige rapport om samme tema. Møtet ble ledet av Brasils viseutenriksminister Fernando Simas Magalhaes. Generalsekretærens spesialrepresentant (SRSG) for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba, UNICEFs eksekutivdirektør Catherine Russell, og sivilsamfunnsrepresentant og tidligere barnesoldat Patrick Kumi orienterte. Gamba orienterte om innholdet i generalsekretærens rapport: I 2021 verifiserte FN nærmere 24 000 forbrytelser mot over 19 000 barn i 22 ulike konfliktsituasjoner. På den positive siden ble over 12 000 barn tilknyttet væpnede grupper løslatt samme år. Det var gjennomgående enighet blant rådsmedlemmene om viktige tiltak slik som å ha spesialiserte rådgivere som jobber med beskyttelse av barn i FN-organisasjoner, og å sørge for reintegreringstilbud og utdanningsmuligheter. I det norske innlegget la FN-ambassadør Mona Juul vekt på at for å sikre bedre beskyttelse av barn i væpnet konflikt, er det svært viktig å sikre at FNs landteam har tilstrekkelige ressurser til å avdekke og verifisere overgrep mot barn. Videre tok Norge til orde for økt innsats for å forebygge overgrep mot barn i væpnet konflikt, og for at de som begår slike overgrep må stilles til ansvar, inkludert gjennom internasjonale domstolsmekanismer. Norge understreket også at barn som har vært tilknyttet væpnede grupper må behandles som barn og ikke som kriminelle, dersom man skal lykkes med reintegrering og fredsbygging.

Onsdag 20. juli var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om elimineringen av det syriske programmet for kjemiske våpen. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte. Møtet er basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) med referanse til Sikkerhetsrådets resolusjon 2118 (2013). Nakamitsu gjentok oppfordringen til Syria om å sørge for umiddelbar og uhindret tilgang for OPCWs eksperter, beklaget syriske myndigheters manglende oppfølging og informasjonsdeling, samt manet Syria til samarbeid med OPCWs tekniske sekretariat. Norges FN-ambassadør Mona Juul viste igjen til at Syria ikke etterlever sine forpliktelser i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon 2118. Hun gjentok Norges støtte til OPCWs arbeid, samt vår fulle tillit til OPCWs tekniske sekretariat

Torsdag 21. juli avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Libanon (UNIFIL) og gjennomføring av resolusjon 1701 (2006). Disse møtene finner sted hver fjerde måned og rådet diskuterer også den politiske, humanitære og økonomiske situasjonen i Libanon. FNs spesialkoordinator Joanna Wronecka og FNs undergeneralsekretær Jean-Pierre Lacroix orienterte. Wronecka viste til rådets to siste presseuttalelser om Libanon og understreket behovet for å opprettholde tidslinjene for regjeringsdannelse. Hun viste til de mange krevende oppgaver Libanon står overfor, ikke minst den økonomiske og finansielle krisen. Lacroix viste til generalsekretærens siste rapport og framhevet blant annet manglende bevegelsesfrihet for UNIFIL og hvor avgjørende det er å ha tilgang langs hele den blå linjen. Det var bred enighet blant rådsmedlemmene om støtte til UNIFIL og operasjonens rolle for stabilitet i regionen. Flere rådsmedlemmer delte også bekymringen for bevegelsesrestriksjoner for UNIFILs personell. En rekke rådsmedlemmer viste også til behovet for regjeringsdannelse og reformer i Libanon. Norge uttrykte støtte til UNIFILs mandatutøvelse og understreket behovet for at operasjonen er i stand til effektivt å ivareta dens oppgaver i tråd med resolusjon 1701.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken:

Presseuttalelse om fredsprosessen i Colombia, 22. juli