Norge inn i det europeiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur

Regjeringen vil at norske forskere skal kunne delta fullt ut i arbeidet med utvikling og drift av forskningsinfrastrukturer. – Dette vil være svært viktig for norsk forskning de kommende årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Forskning er et av våre sentrale samarbeidsområder med EU. Dette vedtaket bekrefter og styrker dette samarbeidet. Det er viktig for oss at vi kan etablere denne infrastrukturen i Norge og at norske forskere kan delta på lik linje med forskere fra andre land. Det vil ikke lenger være behov for spesielle tilpasninger slik det har vært tidligere, sier Røe Isaksen. 

Selv i et Europa preget av økonomisk krise, prioriteres forsknings­infrastruktur både på nasjonalt og europeisk nivå. 

– Et europeisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer er av felles interesse og har avgjørende betydning for å kunne møte de store samfunnsutfordringene. Felles prosjekter gjør det mulig å realisere infrastruktur som det enkelte land ikke har ressurser til alene, sier Røe Isaksen. 

Norske forskningsmiljøer deltar i over 20 felles europeiske forskningsinfrastrukturer, og mange av disse er etablert med organisasjonsformen ERIC. Dette er en viktig del av Norges forskningspolitiske samarbeid med EU, gjennom deltakelse i Det europeiske forsknings­området ERA og Horisont 2020. 

– Å bruke ERIC som organisasjonsform for europeiske forsknings­infrastrukturer i Norge sikrer at Norge kan være, og bli vurdert som, en likeverdig partner med EU-landene gjennom at vi tar vår del av ansvaret. 

Norge vil nå kunne tilby vertskap for to ERIC-forskningsinfrastrukturer: CESSDA, som er et samarbeid innenfor samfunnvitenskapen, og ECCSEL som har en viktig i CO2-forskning. 

Regjeringen vil legge fram sak om å ta EU-forordningen inn i norsk rett for Stortinget i løpet av våren, og deretter følge opp med et forslag til lovendring i løpet av høsten 2015. 

FAKTA:

CESSDA

Forskningsinfrastrukturen CESSDA er et samarbeid om samfunns­vitenskaplige databaser, som ble etablert midlertidig i Norge (Bergen) i juni 2013. Samarbeidet har 14 medlemsland. Norsk deltaker i arbeidet er NSD. Dette samarbeidet vil nå ta i bruk ERIC-organisasjonsformen. 

ECCSEL

Forskningsinfrastrukturprosjektet ECCSEL er et samarbeid om karbonfangst og lagring, ledet av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SINTEF). Forprosjektet er nettopp avsluttet, med en tilråding om å etablere ECCSEL med base i Trondheim, organisert som et ERIC. Det er bredt europeisk engasjement også bak dette initiativet, og stor politisk oppmerksomhet rundt dette i EU.  

ESS i Lund

Det største av de 24 ESFRI-prosjektene Norge deltar i, European Spallation Source (ESS i Lund), vil bli verdens ledende forsknings­infrastruktur for bruk av nøytroner i forskning. Forenklet kan det sammenliknes med et svært sterkt mikroskop som kan fortelle oss om materialers indre strukturer. Dette vil få betydning for så ulike fagområder som medisin, energiteknologi, grunnleggende fysikk og arkeologi.

Til toppen