Historisk arkiv

Norge med i nytt internasjonalt klima- og helsesamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge går inn som medlem i en ny internasjonal koalisjon for å redusere utslipp av sot, metan og andre klima- og luftforurensere med kort levetid i atmosfæren. Norge bevilger ni millioner kroner i 2012 til dette arbeidet.

Climate and Clean Air Coalition to reduce Short-Lived Climate Pollutants” hadde sitt første møte i Stockholm tirsdag. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell representerte Norge. De andre landene i koalisjonen er Bangladesh, Canada, Colombia, Ghana, Mexico, Nigeria, Sverige og USA. FNs miljøprogram UNEP inngår som medlem og sekretariat for koalisjonen.

Koalisjonens mål er å redusere utslipp av kortlivede klimaforurensere som sot, metan og hydrofluorkarboner (HFK). Disse antas samlet å stå for om lag en tredel av den menneskeskapte oppvarmingen. Hvis vi reduserer utslippene av sot og metan, vil det ha positiv effekt både for klimaet og global helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at over tre millioner mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av utendørs og innendørs luftforurensning. Sotpartikler fra innendørs matlaging over åpen ild, fra kullovner og lignende bidrar til en stor andel av dødsfallene i utviklingsland.

Ettersom sot og metan har kort levetid i atmosfæren, vil effekten av utslippsreduksjoner også komme raskt. En målrettet, global innsats for å få ned disse utslippene vil ifølge FNs miljøprogram kunne redusere den globale temperaturøkningen med om lag en halv grad mot midten av århundret. Både for Norge og de andre landene i koalisjonen er det viktig at tiltak på dette området kommer i tillegg til en intensivert innsats for å redusere utslippene av CO2. Det er behov for globale initiativ for å gi rask reduksjon i utslipp av kortlivede klimaforurensere, samtidig med at det arbeides for å få på plass strengere internasjonal regulering.