Norge og Etiopia har signert viktig skogavtale

Norge og Etiopia signerte i dag en avtale for å beskytte Etiopias gjenværende naturskoger og gjenopprette ødelagt skog. Norge forplikter seg til å gi opptil 600 millioner kroner til Etiopia frem mot 2020.

Bale Nasjonalpark
Etiopia planlegger økonomisk vekst uten å øke utslippene av klimagasser. Bevaring og restaurering av regnskog er det viktigste tiltaket. Foto: Ane Marit Lid

Avtalen som ble undertegnet i Addis Abeba i dag er et viktig skritt på veien mot en klimavennlig økonomiske utvikling i Etiopia.   Tilskuddet vil bli brukt til skogrestaurering og vern og til å etablere innovative offentlig-private partnerskap i skogbrukssektoren.

Strategi for grønn vekst

Etiopias har utarbeidet en strategi for grønn økonomisk utvikling.  Landet tar sikte på å nå status som mellominntektsland innen 2025 uten at utslippene av klimagasser øker. For å oppnå dette planlegger landet å unngå drivhusgassutslipp på 255 millioner tonn CO2 innen 2025, sammenlignet med dagens utslippsprognoser. Halvparten av utslippene skal unngås ved å beskytte og restaurere skogene.

Avtalen utgjør hovedelementet i fase II i den etiopisk-norske samarbeidsavtalen om skog og klima.

Omfattende skogrestaurering

 -Beskyttelse av Etiopias gjenværende naturskog og skoggjenoppretting i et omfang som ikke er sett tidligere, er nødvendig for å nå Etiopias klimaambisjoner.  Den norske støtten fokuserer på innovasjon og nye partnerskap som tar sikte på å redusere kostnadene ved skogrestaurering. Suksess på dette området er viktig, ikke bare for Etiopia, men for alle land som planlegger å gjennomføre storskala skogrestaurering, sier Norges ambassadør til Etiopia,  Andreas Gaarder .

Avgjørende for å løse klimautfordringen

De fleste etiopiere lever av jordbruk, som igjen er avhengig av naturlig regn. Landet er svært utsatt for klimaendringer og opplever ofte uforutsigbar nedbør, tørke og ekstremtvær. Skogen forhindrer jorderosjon og kan bidra til å heve grunnvannstanden.  Den gir også mat, brensel og byggemateriale. Skogen er også en kilde til råvarer som honning, kaffe og urter og et viktig ressurs- og sikkerhetsnett for de fattige.  I et globalt klimaperspektiv har skogene stor betydning fordi de tar opp og lagrer karbondioksid fra atmosfæren.

Investeringer i å ta vare på skogen bidrar derfor både til å løse alvorlige lokale miljøproblemer og spiller en avgjørende rolle i å løse de globale klimautfordringene.

Til toppen