Norge og EU i nær dialog om skogbeskyttelse

Initiativer for å beskytte skog i Indonesia og Guyana var tema for et møe mellom Norge og Europakommisjonen nylig. I tillegg så man mer generelt på berøringsfelter mellom EU og Norge når det gjelder skogbeskyttelse. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

Møtet ble arrangert dagen etter Kommisjonsmøtet om EUs FLEGT-initiativ (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 7. september, hvor Norge var invitert sammen med medlemslandene. Fra Norge deltok Ellen Bruzelius Backer, Jan Abrahamsen og Leif Jon Fosse fra Miljøverndepartementet (MD) og Knut Kroepelien fra EU-delegasjonen.

De viktigste konklusjonene i forholdet mellom norske initiativer og EU var:

  • Frivillige avtaler under FLEGT (EU) og bilaterale avtaler med Norge under skog/klima-prosjektet utfyller hverandre og bør søkes koordinert både generelt og konkret for de enkelte landene, særlig Guyana og Indonesia.
  • FLEGT skal gjennomgås denne høsten for en statusrapport og eventuell oppskalering. Norge v/MD er invitert til å delta på et møte om dette 13.-14. januar 2011 i Brussel, men kan også søke å bidra i gjennomgangen mer direkte gjennom kontakt med ansvarlig saksbehandler Julia Falconer i DG Utvikling.
  • EUs nye forordning om ulovlig hugget tømmer vil vedtas formelt i løpet av kort tid og det er planlagt komitémøte i november om delegert regelverk under forordningen. Norge skal avklare EØS-relevans (spesialutvalget for miljøsaker) for forordningen og eventuelt anmode om deltakelse i komiteen.  
  • Kommisjonen har smal deltakelse fra medlemslandene i sine initiativer. Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Finland er blant de mest aktive. Norge bør søke å påvirke andre medlemsland til mer engasjement i skogsammenheng i EU, særlig under FLEGT.
  • Kommisjonen ønsker at omtale av FLEGT inngår i norske dokumenter som grunnlag for støtte (typisk i Joint Concept Notes) for samordning. Dette sikres gjennom direkte kontakt på landnivå (herunder Leif Jon Fosse for Indonesia og Ellen Bruzelius Backer for Guyana).
  • Kommisjonen ser få eller ingen problemer for FLEGT med de norske bilaterale initiativene, men er opptatt av å ikke ha for rask og overfladisk fremdrift der grundige prosesser med det sivile samfunn er viktig. Dessuten vil de unngå å marginalisere multilaterale fora slik som karbonfondet under Verdensbanken. I tillegg vil de sikre at incitamentene for å verne skog ikke bare er basert på bistand, men også på bærekraftig handel.
Til toppen