Norge omfattes av EUs infrastrukturplaner på energiområdet

Rapport fra energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Europakommisjonen har presentert en liste med 248 prioriterte infrastrukturprosjekter på energiområdet og en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa. Norge er inkludert i begge strategiene. Energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonens melding om en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa viser at et av EUs mål er å bygge ut mer infrastruktur med EUs naboland. Illustrasjonsfoto: EU-delegasjonen

Europakommisjonen har presentert en liste med 248 prioriterte infrastrukturprosjekter på energiområdet og en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa. Norge er inkludert i begge strategiene. Energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen rapporterer.

14. oktober la Europakommisjonen fram den første listen over prosjekter av felles interesse (projects of common interest, PCI). Listen består av 248 infrastrukturprosjekter, hvorav omtrent 140 prosjekter er relatert til elektrisitet og omtrent 100 prosjekter er relatert til gass. De fleste prosjektene gjelder overføring av elektrisitet og gass, men det er også prosjekter for lagring av elektrisitet og gass, LNG-terminaler og oljeforsyning. Det er kun to «smart grids»-prosjekter som har kvalifisert seg for listen, og under kategoriene Electricity Highways og CO2-transport er det ingen prosjekter som er modne nok til å komme på denne første PCI-listen. Av 13 lagringsprosjekter for elektrisitet er de fleste pumpekraftverk, men også teknologier som «compressed air» er representert. Det er sju LNG-anlegg på listen.

Prosjektene på listen har møtt kriterier som at de har nytte for minst to medlemsland, bidrar til markedsintegrasjon og konkurranse, øker forsyningssikkerhet og reduserer CO2-utslipp.

Kan motta finansiell støtte
Prosjektene på listen skal forholde seg kun til én nasjonal myndighet og de skal konsesjonsbehandles innenfor en tidsfrist på 3,5 år. Prosjektene har også muligheter for å kunne motta finansiell støtte fra EUs Connecting Europe Facility (CEF) som totalt har 5,85 milliarder euro til rådighet i løpende priser i perioden 2014-2020. Dette gjelder imidlertid ikke for oljeprosjekter. Øvrige prosjekter kan få støtte til planlegging/studier og til selve byggingen, det siste gjelder kun prosjekter som ellers vil være ulønnsomme. Pumpekraftverk kan kun få støtte til planlegging/studier. Første søknadsrunde for tilskudd fra CEF er ventet i begynnelsen av 2014.

Prosjektlisten er fastsatt av Europakommisjonen som delegert rettsakt, og den vil være et vedlegg til forordningen om energiinfrastruktur (347/2013) av 17. april i år. Listen oversendes nå til Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet. Motsier de seg ikke PCI-listen i løpet av to måneder vil den tre i kraft. Rådet og Parlamentet kan ikke foreslå endringer til listen, men må godkjenne eller motsette seg den slik den er. PCI-listen vil bli revidert hvert annet år.

Prosjekter med tilknytning til Norge
Prosjekter som krysser grensen mellom et medlemsland og et EØS/EFTA-land kan kvalifisere seg for listen.

På listen er det to elektrisitetsprosjekter med tilknytning til Norge. Det ene er kabel mellom Norge og Tyskland, kjent som Nord.link. Det andre er kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Dette prosjektet inkluderer både kabel der Statnett har eierinteresser og kabel kjent som North Connect der Lyse Energi, Agder Energi og E-CO har eierinteresser. Europakommisjonen legger til grunn at ett av de to kabelprosjektene mellom Norge og Storbritannia blir realisert.

Melding om en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa
Samtidig med fremleggelsen av PCI-listen la Europakommisjonen også fram en melding om en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa. Ett av EUs mål er å bygge ut mer infrastruktur til naboland utenfor unionen. Noen slike prosjekter er med på den første PCI-listen, men det er potensiale for flere i fremtiden. Begrepet «Projects of mutual interest» med naboland lanseres i meldingen, men det gjenstår å utvikle både politisk og juridisk innhold.

Når det gjelder prioriteter for kommende PCI-lister så nevner meldingen:

Elektrisitet:

  • Flere forbindelse mellom Den iberiske halvøy og resten av EU
  • Synkronisering av de baltiske land med ENTSO-E systemet
  • Utvikling av Northern Seas offshore grid
  • Utvikling av Electricity Highways
  • Flere «smart grids»-prosjekter

 Gass:

  • Utvide den sørlige gasskorridor fra den kaspiske regionen
  • Flere LNG-terminaler og lagringsmuligheter
  • Gass fra det østlige Middelhavet til EU

Angående transport av CO2 skriver Europakommisjonen at det bør utvikles en pan-europeisk visjon for et transportnettverk for CO2, også i samarbeid med Norge.

I konklusjonen til meldingen står det at EU, inkludert land i EØS, bør arbeide sammen for å få på plass det indre energimarkedet, fjerne hindringer for overføring av energi og videreføre høy forsyningssikkerhet.

Lenker:

PCI-webside fra DG ENER (med pressemelding, meldinga, liste, kart etc.)

Pressemelding fra Europakommisjonen

Europakommisjonens melding om en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa

Delegert forordning

Liste: PCI per land

Liste: teknisk vedlegg (North Connect og Statnett på s.3)

Memo: Q&A 

Til toppen