Norge overtar formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. januar 2018 har Norge formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO. – Vi vil særlig legge vekt på den gode sikkerhetspolitiske dialogen og informasjonsutvekslingen, og videreutvikle det praktiske samarbeidet der potensialet for å lykkes er størst, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norge overtar formannskapet etter Finland, og vil lede det nordiske forsvarssamarbeidet i hele 2018. – Norge vil prioritere fagområder som understøtter arbeid vi allerede gjør eller skal gjøre, både nasjonalt og i NATO-rammen, sier forsvarsministeren. 

Følgende hovedsatsningsområder er foreslått: 

1. Styrke og videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen. NORDEFCO skal være en god plattform for dialog om aktuelle sikkerhetspolitiske tema som berører vår region og som utfordrer potensialet for samarbeid i øvre deler av krisespekteret. 

2. Legge grunnlaget for en NORDEFCO handlingsplan. Fra norsk side er det ønskelig med en konkret handlingsplan som beskriver en tydelig retning og med realistiske mål for samarbeidet.

3. Videreutvikle NORDEFCO som plattform for dialog og erfaringsutveksling og praktisk samarbeid i internasjonal innsats.  En overordnet målsetting vil være å styrke de nordiske lands stemme inn mot FN, og vår evne til å stille effektive bidrag til internasjonale operasjoner og til kapasitetsbygging. 

4. Utvikle kunnskap og samarbeid om autonome og ubemannede systemer (UAS/UAV/droner). Bruk av droner, både til sivile og militære formål har fått økt oppmerksomhet. Spesielt godt egner droner seg til overvåking, rekognosering og inspeksjon. Norge er i prosess med å vurdere behov, konsepter og løsninger for bruk av, og forsvar mot ubemannede systemer, og en nordisk tilnærming til dette vil være verdifullt. 

5. Styrke samarbeidet innenfor logistikk og forsyningssikkerhet. Under sitt formannskap har Finland satt fokus på logistikk og forsyningssikkerhet, et arbeid vi ønsker å videreføre, og som vil understøtte arbeid vi allerede er i prosess med. 

Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Finland innenfor lagring, reparasjon, utveksling av reservedeler og teknisk personell, er positivt og ressursbesparende for begge parter. Det bør undersøkes om denne modellen for praktisk samarbeid kan utvides til å inkludere andre land i NORDEFCO. 

6. Utvikle kunnskap og samarbeid om temaene «space» og informasjonsinfrastruktur. Space er et område med en iboende flernasjonal dimensjon. I en nordisk kontekst kan det være aktuelt å utforske mulighetsrommet innenfor forskning og utvikling, særlig mikrosatellitter, og/eller bedre utnyttelse av satellitt kommunikasjonskapasiteter (SATKOM) for å styrke redundansen og unngå dupliserende kapasiteter. 

Bakgrunn
NORDEFCO ble etablert i 2009 og erstattet de tidligere samarbeidsorganene og arbeidsgruppene innen nordisk forsvarssamarbeid. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar. Les mer her: www.nordefco.org

I november 2017 skrev de fem landene under på en avtale om utveksling av radardata – kalt Memorandum of Understanding on Nordic Cooperation for Air Surveillance Information Exchange. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-sammen-bidrar-vi-til-et-tryggere-norden/id2577802/