Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge rapporterer om natur

Norge har levert en rapport til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Den dreier seg om tilstanden i norsk natur, og hva som gjøres for å ta vare på den. Rapporten viser at tilstanden for norsk natur er relativt god. Både lov- og regelverk og økonomiske virkemidler har bidratt til dette. Om lag 17 prosent av landarealet i Norge er omfattet av ulike former for vern

CBD
Om lag 17 prosent av landarealet i Norge er omfattet av ulike former for vern. Foto: Anne Elisabeth Scheen

– På verdensbasis går det ikke bra med mangfoldet i naturen, og arter forsvinner i et tempo vi ikke har sett maken til. Selv om det går bra i Norge må vi ta vår del av jobben med å ta vare på naturen. Vi har også våre utfordringer,dette har vi nå rapportert om til FN, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rapporteringen er en del av Norges forpliktelser som part til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Partene til konvensjonen laget 20 mål for naturen i verden som skulle nås i perioden 2011-2020. Vi kan allerede nå si at det vil bli vanskelig å nå disse målene.

Rapporten viser hva Norge har gjort for å ta vare på vår egen natur og for å bidra å ta vare på naturen globalt.

Omfattende forskning og overvåking av tilstanden i naturen har gitt Norge et solid kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturmangfoldet. Her har både sentrale og lokale myndigheter en viktig oppgave.

Men selv om vi har gjort betydelige framskritt, har vi fortsatt uløste oppgaver.

I Norge går naturverdier tapt blant annet som følge av arealbruksendringer. Både arter og leveområder er under press som følge av for eksempel veibygging, næringsbygg og boliger. Spredning av fremmede arter har vi ikke full kontroll over. I tillegg er klimaendringene en trussel mot naturmangfoldet, gjennom at både planter
og dyr vil få endrede levevilkår.

Regjeringen la i 2015 fram en helhetlig politikk for å ta vare på naturen i stortingsmeldingen "Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold", som stortinget sluttet seg til og forsterket. Granavoldenplattformen sier at vi skal følge opp denne meldingen og prøve å nå de internasjonale målene (såkalte "Aichi-mål").

– Vi er i full gang med å gjennomføre tiltak for å ta vare på norsk natur. Aldri har vi vernet så mye skog i Norge som nå. Vi har nettopp fått grundige anbefalinger fra Miljødirektoratet om tiltak for mange truede arter og naturtyper. En rekke andre direktorater har samarbeidet med Miljødirektoratet om denne pakken. Norge bidrar også stort internasjonalt gjennom den norske regnskogsatsingen, sier Elvestuen.

Norge leverer innspill

Norge har nå også levert sitt første innspill til det store møtet om naturmangfold i Beijing i 2020. Da skal verdens land forhandle om nye globale mål og forpliktelser under konvensjonen om biologisk mangfold.

Startskuddet for forhandlingene gikk under Naturtoppmøtet i november i Egypt, der Ola Elvestuen deltok sammen med nærmere 100 andre miljøministre.

- Vi trenger å utvikle et nytt globalt rammeverk for naturmangfold. Regjeringen bidrar aktivt i dette arbeideti tråd med Granavolden-plattformen . Problemet med dagens mål er ikke nødvendigvis mangel på ambisjonsnivå, men at gjennomføringen og innsatsen i hvert enkelt land ikke er god nok, sier Elvestuen.

I innspillet foreslår Norge tiltak for å sikre at alle land faktisk gjennomfører det de forplikter seg til under naturtoppmøtet i 2020. Dette skal skje ved å utrede og etablere felles regler og metodikk inspirert av Paris-avtalen, der landene blir holdt ansvarlig i større grad enn i dag. På samme måte som i Paris-avtalen innebærer forslaget også en mekanisme som legger opp til at landene skal øke innsatsen i de nasjonale handlingsplanene for naturmangfold hvert femte år.

Hele nasjonalrapporten kan du lese her.

Til toppen