Norge, Tyskland og Storbritannia undertegner regnskogavtale med Colombia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En felleserklæring om regnskogsamarbeid ble i dag undertegnet under klimatoppmøtet i Paris av miljøministrene fra Colombia, Tyskland, Norge og Storbritannia.

Det er første gang at tre store giverland går sammen i partnerskap med et regnskogland for å betale for utslippsreduksjoner fra skog. Regnskogavtalen støtter opp under Colombias ambisiøse mål om null netto avskoging i Amazonas i 2020 og målet om å stanse alt tap av naturskog innen 2030.

- Det er med stor glede vi i dag kan presentere en solid regnskogavtale med Colombia. Dette har Norge arbeidet for gjennom flere år med dialog og forhandlinger. Å ta vare på regnskogen er avgjørende for å begrense klimaendringer og bidra til grønn vekst i utviklingsland", sier statsminister Erna Solberg.

Norge, og Storbritannia og Tyskland vil tilsammen bidra med inntil 300 millioner dollar til Colombia. Hvor store utbetalingene vil bli, avhenger av hvor mye Colombia klarer å redusere avskogingen de neste fem årene.

- Jeg besøkte Colombia i juni og landet har de siste årene vist stor politisk vilje til å ta grep for å bevare regnskogen. De har nå lagt fram en overbevisende tiltakspakke for hvordan dette skal gjennomføres. Derfor annonserer Norge i dag at vi vil bidra med inntil 1,8 milliarder norske kroner til Colombia i årene fram til 2020, i tett samarbeid med Tyskland og Storbritannia, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Av Norges totale bidrag på inntil 1,8 milliarder er 1,5 milliarder kroner forbeholdt betaling for utslippsreduksjoner. De resterende 300 millionene vil gå til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere avskogingen.

Colombias skoger dekker et område på oppimot 600.000 kvadratkilometer. Amazonas-bassenget utgjør omkring tre fjerdedeler av skogen. Totalt tilsvarer dette mer enn 1,5 ganger Norges landareal. Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra skog- og landbrukssektoren. I følge felleserklæringen som ble undertegnet i dag vil Colombia redusere sine utslipp fra skog gjennom en ambisiøs tiltakspakke på tvers av sektorer. Viktige tiltak er:

 • Øke produktivitet innen kvegsektoren med mer enn 30 prosent og reversere utvidelse av beitemark for storfe, som i dag forårsaker mest avskoging i colombiansk Amazonas.
 • Styrke arbeidet mot ulovlig hogst, ulovlig gruvedrift og ulovlige dyrking.
 • Øke betaling for økosystemtjenester til lokalbefolkning i distriktene.
 • Etablere 2,5 millioner hektar nye verneområder.
 • Etablere offentlig-privat samarbeid med selskaper som forplikter seg til null avskoging.

- Styrke urfolks selvråderett over sine territorier ved å støtte deres egne utviklingsplaner, bistå i arealplanlegging og sikre fortsatt bærekraftig forvaltning av deres territorier.

Fakta om Colombia og regnskog:

 • Colombias del av Amazonas strekker seg over et område som er større enn Tyskland.
 • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
 • Eksempler på sjeldne eller truede arter som finnes i Colombias regnskog er Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris). Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
 • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
 • I Colombia bor 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier. Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.

Fakta om Colombia og avskoging:

 • Hovedårsaker til avskogingen i colombiansk Amazonas er landbruk, herunder hovedsakelig kvegdrift og kokaproduksjon, samt ulovlig småskala gruvedrift, migrasjon og tømmeruttak.
 • Colombia har satt seg et ambisiøst mål om å oppnå null netto avskoging i colombiansk Amazonas innen 2020, forutsatt at de mottar internasjonal støtte.
 • For å nå sitt mål har myndighetene utviklet en strategi for bærekraftig utvikling for Amazonas-regionen. Strategien fokuserer blant annet på godt styresett i skogsektoren, bærekraftig arealplanlegging og naturressurspolitikk, bærekraftig produksjon av utvalgte råvarer som melk, kakao, kaffe og gummi; bærekraftig utvikling ledet av urfolkssamfunn, og andre tiltak som vil gjøre det mulig å gjennomføre strategien, slik som overvåkning av skogressurser.
 • Colombia har lansert grønn vekst som et gjennomgående satsningsområde i sin nye Nasjonale Utviklingsplan 2014-2018, som inkluderer en nasjonal målsetning om å hindre tap av naturskog innen 2030.

Joint press release in English (pdf)