Norge utbetaler 50 regnskogmillioner til Peru

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge foretar første utbetaling til Peru under regnskogavtalen mellom Norge, Peru og Tyskland. Utbetalingen er på 50 millioner kroner.

Peru er verdens fjerde største regnskogland med ca. 700 000 kvadratkilometer(km2)  skog, og er blant de ti mest artsrike landene i verden. 80 prosent av skogen er tropisk skog i relativt urørt stand. Foto: CIFOR.

Peru er verdens fjerde største regnskogland med ca. 700 000 kvadratkilometer(km2)  skog, og er blant de ti mest artsrike landene i verden. 80 prosent av skogen er tropisk skog i relativt urørt stand. Foto: CIFOR.

– Pengene skal styrke urfolks landrettigheter, øke innsatsen mot ulovlig hogst og forbedre arealbruken i Amazonas. Med denne utbetalingen belønner vi den positive utviklingen i Peru og støtter myndighetenes ambisiøse plan for å beskytte regnskogen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Verdens fjerde største regnskog

Sammenliknet med andre land i regionen har Peru hatt lav avskoging, men den er likevel betydelig. Mellom 2001 og 2014 forsvant 16 531 kvadratkilometer (km2) skog – et område på størrelse med Hordaland fylke.

Perus utslipp fra avskoging er i gjennomsnitt 53 millioner tonn CO2 per år, altså like mye som Norges totale årlige klimagassutslipp. 

Signerere avtalen i Lima

Dette er Norges første utbetaling til Peru under regnskogavtalen mellom Peru, Tyskland og Norge ,som ble inngått i september 2014. Totalt er avtalen på 1,8 milliarder norske kroner fram til 2020. 

Pengene Norge nå utbetaler skal gå tilgjennomføringen av et skogprogram utarbeidet av Perus myndigheter. De kanaliseres gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP).

Utbetalingen formaliseres i Lima i dag, ved signering av en avtale mellom Norge og UNDP på totalt 50 millioner. Norges ambassadør til Peru signerer avtalen sammen med UNDPs landdirektør under en seremoni der Perus miljøminister er tilstede.

Nye virkemidler mot avskoging

Perus myndigheter har trappet opp kampen mot avskoging. Denne uken ba Perus myndigheter London-børsen om å utestenge selskapet United Cacao, fordi de mener selskapet har avskoget et stort område i Amazonas ulovlig. Selskapet mener på sin side at de opererer innenfor loven.

Tidligere i vår pågrep Perus statsadvokatembete og spesialiserte miljøpolitistyrker 19 personer som var involvert i ulovlig hogst i Ucayali, det nest største fylket i peruansk Amazonas, der avskogingen er høy.

Dette var første gang Peru brukte loven mot organisert kriminalitet for å bekjempe ulovlig hogst og handel med ulovlig tømmer. Ucayali er et av to prioriterte fylker i Perus skogprogram.

– Vi ser at Perus myndigheter tar temaene og tiltakene vi har rettet oppmerksomheten mot i regnskogavtalen på alvor. Det materialiserer seg i konkret handling der flere ulike myndighetsorganer trekker i samme retning. Peru tar nye virkemidler i bruk mot ulovlig hogst. Selv om mye gjenstår, er utviklingen svært oppmuntrende, sier Vidar Helgesen.

Halvere avskogingen

Peru har satt som mål å halvere avskogingen innen 2017, og nå null nettoutslipp fra skog og landbruk innen 2020. 

Siden partnerskapet med Peru ble inngått, har peruanske myndigheter gjennomført flere tiltak som er viktige for å lykkes med å redusere avskogingen:

  • I 2015 vedtok myndighetene tiltak for bærekraftig skogforvaltning og en lov for å styrke innsatsen mot ulovlig hogst. 
  • I tråd med målet om å øke beskyttelsen av naturskog, fikk området Sierra del Divisor i 2015 status som nasjonalpark. Det er dermed en av de største nasjonalparkene i verden med sine 13 545 km2. 
  • Peru opprettet en tverrsektoriell kommisjon for å utarbeide en nasjonal strategi for skog- og klima, og har kommet langt i arbeidet med strategien. Den beskriver hvordan Peru vil bekjempe avskoging de neste årene. 
  • Peru leverte i tråd med avtalen referansenivået for avskoging i Amazonas til FNs klimakonvensjon.

Skogprogrammet i Peru

Skogprogrammet Norge skal støtte, involverer forskjellige departementer og regionale myndigheter fra Ucayali og San Martin, to av Amazonas-regionene med høyest avskoging. 

Perus myndigheter ønsker å oppnå fire hovedresultater med skogprogrammet: 

  • Sikre landrettigheter gjennom å titulere områdene til minst 68 urfolkssamfunn i Ucayali og San Martin.
  • Ferdigstille en helhetlig areal- og skogreguleringsplan for San Martin, og bidra med betydelig fremgang i utvikling av en areal- og skogreguleringsplan i Ucayali.
  • Øke rekkevidden av vern av skog i urfolksterritorier, gjennom betaling for redusert avskoging, der urfolkslandsbyene må ha godkjenteinvesteringsplaner for å motta støtte. Norske midler går først og fremst til kapasitetsbygging av lokalsamfunn, regionale og lokale myndigheter.
  • Styrke systemet for kontroll og håndhevelse av loven i forbindelse med ulovlig konvertering av skog til landbruksformål. 

Skogprogrammet har en varighet på 18 måneder. Dersom måloppnåelsen er god, kan programmet utvides. Det tverrsektorielle samarbeidet er unikt i peruansk sammenheng. Det vil bidra til mer effektiv implementering av de planlagte aktivitetene og styrke de regionale myndighetenes kapasitet til å forvalte skogen.

De to nasjonale urfolksorganisasjonene som dekker store deler av Amazonas, AIDESEP og CONAP, har også bidratt med forslag til forbedringer under utarbeidelsen av prosjektet, og vil delta aktivt i implementering av prosjektet.