Norge vil delta bredt i iverksettelsen av ERA-tiltak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har foreløpig forpliktet seg til å delta i 17 av 20 ERA-tiltak i perioden 2022-2024 knyttet til en ny satsing i EU på Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area» (ERA). Kunnskapsdepartementet vil koordinere den norske oppfølgingen av tiltakene.

Illustrasjon med forskere og fyrtårn, og forkortelsen til det europeiske kunnskapsområdet
Foto: Kommisjonen

I november 2021 vedtok EU en pakt for forskning og innovasjon i Europa, med 10 felles prinsipper og verdier for forskning og innovasjon i Europa og 16 områder for felles tiltak. Som et første ledd i oppfølgingen av de prioriterte områdene, etablerte EU samtidig et utkast til en ERA politikkagenda for 2022-24 med 20 ERA-tiltak.

Etter diskusjoner er det nå i prinsippet enighet i EU om at alle de 20 tiltakene skal iverksettes. Norge meldte 30. juni inn forpliktelser for deltakelse i 17 ERA-tiltak, men vil vurdere deltakelse i flere tiltak. EU har etablert en ‘hopp-på’-ordning som gjør dette mulig.

Norge har p.t. sluttet seg til følgende tiltak i ERAs politikkagenda 2022-24 (merknader i kursiv):

Prioriteringsområde 1: Fordype et indre marked for kunnskap

1. Åpen deling av kunnskap og gjenbruk av forskningsresultater, inkludert gjennom utvikling av en europeisk åpen forskningssky (EOSC)

2. Foreslå et juridisk og regulatorisk rammeverk for copyright og data som er tilpasset forskning

3. Reform av evalueringssystemet for forskning, forskere og institusjoner for å styrke kvalitet, måloppnåelse og resultater og effekter

4. Fremme attraktive og bærekraftige forskerkarrierer, balansert sirkulasjon av talenter og internasjonal, tverrfaglig og tverrsektoriell mobilitet i hele ERA

5. Fremme likestilling og inkludering, med henblikk på Ljubljanaerklæringen

6. Forsterke ERA gjennom å beskytte akademisk frihet i Europa

7. Oppgradere EUs veiledning om kunnskapsvalorisering

8. Styrke bærekraft, tilgjengelighet og motstandskraft til forskningsinfrastrukturer i ERA

9. Fremme et positivt miljø og like konkurransevilkår for internasjonalt samarbeid basert på gjensidighet

Prioriteringsområde 2: Gå sammen om utfordringene knyttet til grønt og digitalt skifte og øke samfunnets deltakelse i ERA

10. Gjøre samfunnsoppdrag (‘missions’) og partnerskap i Horisont Europa til vesentlige bidragsytere til ERA

11. Et ERA for grønn energitransformasjon:

11.1 ERA-pilot om grønn hydrogen

11.2 Oppdatering av EUs strategiske energiteknologiplan (SET-planen)

11.3 Forskning og innovasjon for fremtidens arbeid (ERA4Future Work) (Norsk deltakelse vil vurderes nærmere)    

12. Akselerere grønn og digital omstilling i sentrale industrielle økosystemer:

12.1 ERA industrielle teknologiveikart

12.2 Teknologiinfrastrukturer

12.3 Mer industriell forskning og innovasjon fra grunnleggende forskning

12.4 Samfunnstilpasninger til grønn og digital omstilling      

13. Bidra til utvikling i institusjoner innenfor høyere utdanning i tråd med ERAs prioriteringer, og i synergi med Det europeiske utdanningsområdet

14. Bringe forskning nærmere innbyggerne:

14.1 Plastikkpirater mot marin forsøpling (Norge vil delta som observatør)

14.2 Europeiske vitenskapsbyer (Norsk deltakelse vil vurderes nærmere)   

14.3 EU Science Media Network (Norsk deltakelse vil vurderes nærmere)   

14.4 Gjensidig læring om å involvere innbyggere i forskning/ERA

Prioriteringsområde 3: Forsterke tilgang på fremragende forskning og innovasjon i hele EU

15. Bygge opp regionale og nasjonale forsknings- og innovasjonssystemer for å styrke regional/nasjonal eksellense og konkurransekraft (Tiltaket er ikke formelt etablert enda - ingen norsk tilslutning p.t.)

16. Forbedre tilgang på fremragende forskning i hele ERA (Norge vil delta som observatør)

17. Styrke den strategiske kapasiteten til offentlige forskningsutførende organisasjoner i Europa (Norsk deltakelse vil vurderes nærmere)

Prioriteringsområde 4: Fremme investeringer i forskning og innovasjon og reformer

18. Legge til rette for nasjonale prosesser og ERA-verktøy som kan bidra til iverksettelse av ERA

19. Etablere en effektiv monitoreringsmekanisme for ERA

20. Støtte til prioritering, koordinering og retning på investeringer og reformer i forskning og innovasjon

ERA-tiltakene er ment å bidra til styrket forskermobilitet og friere flyt av kunnskap og teknologi på tvers av grensene i Europa. Tiltakene skal også bidra til prioritering av reformer og investeringer for grønt og digitalt skifte og gi økt tilgang på fremragende forskning i hele Europa. ERA skal styrke både forskningspolitikk og -system i deltakerlandene, herunder styrke bruken av forsknings- og innovasjonsresultater.  

ERA-tiltakene skal gjennomføres både på europeisk og nasjonalt nivå, med støtte fra Kommisjonen, og i samarbeid med europeiske organisasjoner innenfor akademia, forskning og næringsliv, samt tredjeland som ikke er assosiert til Horisont Europa, der det er aktuelt. Norge deltar i ERA-samarbeidet på bakgrunn av EØS-avtalen.

Kunnskapsdepartementet vil konsultere med øvrige departementer, Norges forskningsråd, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Innovasjon Norge, representative forsknings- og næringslivsorganisasjoner og aktører innenfor forskning og innovasjon om den nasjonale oppfølgingen av ERA-tiltakene.

Et tiltak i kapittel 5 i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 om et forskningssystem i balanse er å sikre god, norsk oppfølging av den forsterkede satsingen på et europeisk forskningsområde og å vurdere et nasjonalt veikart for norsk oppfølging av aktuelle ERA-tiltak. Kunnskapsdepartementet vurderer et slikt veikart nå.