Historisk arkiv

Norge vil inngå avtale med IMF om lån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram et forslag for Stortinget om å godkjenne at Norges Bank stiller nye lånemidler til disposisjon for Det internasjonale valutafondet (IMF). De nye lånemidlene går til IMFs generelle utlånsordninger. Det settes en ramme på 6 milliarder SDR, som er om lag 54 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Regjeringen legger i dag fram et forslag for Stortinget om å godkjenne at Norges Bank stiller nye lånemidler til disposisjon for Det internasjonale valutafondet (IMF). De nye lånemidlene går til IMFs generelle utlånsordninger. Det settes en ramme på 6 milliarder SDR, som er om lag 54 milliarder kroner med dagens valutakurser.

- Mange av Norges nære handels- og samarbeidspartnere er nå i en økonomisk vanskelig situasjon. Arbeidsledigheten er høy i mange land, særlig blant ungdom. Det er viktig med innsats på flere felt for å skape ny vekst og sysselsetting, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Det er bred internasjonal enighet om å styrke IMFs utlånskapasitet. Det er naturlig at Norge bidrar. Vi har sterk interesse av internasjonal økonomisk og finansiell stabilitet. Vi har også betydelige internasjonale reserver, sier Johnsen.

IMFs internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC), som består av finansministre og sentralbanksjefer fra medlemslandene, ble 21. april i år enige om å styrke organisasjonens utlånskapasitet. Hensikten er å sikre at IMF har nok ressurser til å kunne møte medlemslandenes behov for kriselån. IMFs administrasjon har så langt fått løfter om bilaterale lån på over 430 milliarder amerikanske dollar fordelt på mer enn 30 land.

Bakgrunn om lån til IMF

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte 21. desember 2011 et brev til administrerende direktør Christine Lagarde i IMF med tilbud om å stille inntil 6 mrd. SDR til disposisjon for organisasjonen gjennom en bilateral låneavtale, gitt Stortingets samtykke. Fra norsk side ble det satt som en forutsetning av det norske lånet skulle være en del av en større internasjonal innsats. Denne forutsetningen er etter Finansdepartementets vurdering nå oppfylt.

Økningen i lånerammen fordobler Norges samlede låneramme til IMF. De norske lånemidlene vil bli stilt til disposisjon for IMFs generelle utlånsvirksomhet. Dermed blir de tilgjengelige for alle IMFs medlemsland og ikke øremerket en bestemt region eller gruppe av land.

Lånetilbudet er en bilateral låneavtale som IMF kan trekke på over tid og ved behov. Hvert trekk vil ha en egen plan for tilbakebetaling. Sikkerheten for lån til IMF er meget god. Det er presedens for at IMF får tilbakebetalt sine fordringer før andre kreditorer. De 188 medlemslandene i IMF er i tillegg solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av bilaterale lån, som det Norge nå stiller med, innenfor rammen av landenes kvoter. Avkastningen på trukne beløp under lånerammen vil være SDR-renten. Den er en sammenveiing av kortsiktige statspapirrenter i amerikanske dollar, euro, britiske pund og japanske yen.

 

__________________

Revidert nasjonalbudsjett 2012

 


Tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2012