Norsk-kinesisk arktisk forskningssamarbeid

NIBIO og Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) har samarbeidet i over 10 år. Nå retter kinesiske forskere blikket nordover for økt forskningssamarbeid i nordområdet.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) har et felles prosjekt, SinoGrain, som ser på potensialet for et mer klimasmart landbruk, reduksjon av utslipp og økt produksjon. Nå viser kinesiske forskere stor interesse for økt forskningssamarbeid i nord. NIBIO og CAAS avholdt nylig en felles workshop i Beijing der det ble drøftet muligheter for tettere forskningssamarbeid mellom Norge og Kina.

Ønsker mer samarbeid i nordområdene

Mye av prosjektsamarbeidet har vært knyttet til områder som matsikkerhet, plantehelse og klimatilpassing. Det nye nå er den arktiske dimensjonen. 

– Våre kinesiske kolleger ser med stor interesse på nordområdene og faglige muligheter der. For eksempel så ser vi at klimaendringene slår raskere og større ut i nord, og dette gir både utfordringer og muligheter, sier Ragnar Våga Pedersen, kommunikasjonsdirektør i NIBIO.

Svanhovd – en base for fremragende forskning

Det internasjonale miljøet i Pasvikdalen i Finnmark har trukket til seg forskere fra hele verden siden oppstarten i 1993. Svanhovd er blitt en viktig base for fremragende forsking og med omfattende internasjonalt arbeid. Svanhovd er en del av INTERACT, et infrastruktursamarbeid i EU-regi som samkjører ressurser og data i nordområdene.

Forskningsstasjonen skaper også muligheter i randsonen av sin aktivitet, som for eksempel naturbasert turisme. I en slik sammenheng er Kina et viktig marked. Planen er nå å utvide dette til også å omfatte kinesiske partnere, og utvikle forskningsstasjonen videre til et slags fastlands-Norges Ny Ålesund.

Nye muligheter innen bioteknologi og molekylær genetikk

Forskningssamarbeidet åpner for nye muligheter innen arktiske arters genetiske tilpassing til ekstreme forhold. NIBIO har arbeidet med flere pattedyrarter i Nordområdene, og kinesiske forskere har tilsvarende erfaring fra arbeid med blant annet dyrs tilpassing til ekstreme høyder. CAAS har instrumentering i verdensklasse. Dette åpner for nytt samarbeid. Innovasjon og verdiskaping basert på arktiske biologiske ressurser er også et spennende område hvor CAAS og NIBIO har felles interesser.

Høsten 2017 samler NIBIO sine kinesiske partnere til et arbeidsmøte på Svanhovd. 

Den norske ambassaden i Beijing er en viktig bidragsyter i forskningssamarbeidet.

Om NIBIO

Forskningsinstitusjonen NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. FoU-virksomheten skal gi rom for faglig aktivitet i hele verdikjeden fra forskning og forvaltning til innovasjon og rådgivning. NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskaping innenfor landbruk, miljø og biobaserte næringer. 

Til toppen