Norsk senter mot marin forsøpling

Senter mot marin forsøpling ligger i Svolvær og er nå en ny etat under Klima- og miljødepartementet.

- Som havnasjon er Norge helt avhengig av levende og sunne hav. Marin forsøpling og plastforurensning truer livet i havet og er en av de raskest økende miljøproblemene vi står overfor. Derfor jobber vi for en global avtale mot plastforurensning og tiltak under FNs sjøfartsorganisasjon. Vi samarbeider tett med EU og de nordiske landene om tiltak i hele plastens livsløp. Problemet med plast i havet starter på land. For å løse det må vi ta grep høyt i verdikjeden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Norge styrker også innsatsen nasjonalt. Senter mot marin forsøpling blir en etat under Klima- og miljødepartementet.

- Jeg er stolt av at Senter mot marin forsøpling blir en etat under KLD. Senteret er et grep for å dele den gode norske kompetansen om tiltak mot forsøpling innen fiskeri og andre marine næringer, og ikke minst innen opprydding. Gjennom senteret tar også staten ansvar for bedre tilrettelegging og koordinering av oppryddingsarbeidet i Norge, sier Barth Eide. 

Senteret skal jobbe med videreutvikling og bruk av de kartbaserte, digitale verktøyene "Rydde" og "Rent Hav". Disse verktøyene skal brukes for å skaffe bedre kunnskap og informasjonsflyt om marin forsøpling, og tilrettelegge for effektiv ressursbruk og godt samarbeid mellom de ulike ryddeaktørene i Norge. Senteret skal også forvalte tilskuddordningen for tiltak mot marin forsøpling.

Senteret skal videre samle og formidle kunnskap og kompetanse om kilder og tiltak mot marin forsøpling innen fiskerier og andre marine næringer. Senteret deltar også i internasjonalt samarbeid blant annet knyttet til miljøovervåking av marin forsøpling.

Senteret het tidligere Senter for oljevern og marint miljø og lå under Samferdselsdepartementet. Oppgavene senteret hadde innen marin forsøpling videreføres i det nye senteret, samtidig som senteret nå får mere ansvar som en ny etat under Klima- og miljødepartementet.

Overordnet mål for senteret er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling. Senteret skal etter planen ha 16 ansatte i 2022, og har hovedkontor i Svolvær i Lofoten.

Nettsider: www.marfo.no