Norsk standpunkt til bygningsenergidirektiv II

Norske myndigheter orienterte i dag EU om norske vurderinger knyttet til bygningsenergidirektiv II (2010/31/EU) i et møte under EØS-komiteen.

Departementet har gjort en grundig vurdering av spørsmålet om bygningsenergidirektiv II bør innlemmes i EØS-avtalen og på den måten gjøres gjeldende i Norge. Vurderingen er at direktivets tilknytning til det indre marked er uklar, og at direktivet anses å ha begrenset innvirkning på det indre markeds funksjon. Norsk standpunkt er derfor at bygningsenergidirektiv II er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, og at direktivet innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Saken vil bli diskutert med våre EFTA-partnere med et mål om å avklare prosessen raskt.

Regjeringen fører en aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, og har som mål  å samarbeide med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa.

Formålet med bygningsenergidirektiv II er å fremme bygningers energiytelse. Mer om innholdet i direktivet kan leses i EØS-notatbasen.

Til toppen