Norske veier tryggest i verden

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Ingen land i verden har færre trafikkdrepte per million innbygger enn Norge. Det er en hyggelig statistikk å toppe, selv om jeg skulle ønske at den var unødvendig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Norge døde det i fjor 24 personer i trafikken per million innbygger. I EU var det i 2015 i gjennomsnitt 51,5 trafikkdrepte personer per million innbygger. Det vil si at dødeligheten i trafikken i Norge er omtrent halvparten av hva den er i EU. I USA er dødeligheten fire ganger så høy. Statistikken er hentet fra en pressemelding fra kommisjonen.

– Jeg er stolt av det trafikksikkerhetsarbeidet vi driver i Norge. Hver dag jobber vi for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter, og nå ser vi tydelig resultater av dette faglig fundamenterte, målrettede og langsiktige arbeidet, sier Solvik-Olsen.

2015 - et historisk år for trafikksikkerheten

2015 ble et historisk år for trafikksikkerheten i Norge, med foreløpig registrert 118 drepte i trafikken. Til nå har 2012 vært regnet som "rekordåret", med 145 drepte i veitrafikken.

– 2015 ble et historisk år for oss som jobber med trafikksikkerhet. Aldri har vi hatt et like lavt antall drepte på norske veier. Det er gledelig, og gir motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet for å bedre trafikksikkerheten, sier Solvik-Olsen.

Bred satsing på trafikksikkerhet

– Vi vet at antallet trafikkdrepte vil ut fra tilfeldigheter variere, men den nedadgående trenden de siste årene er ikke tilfeldig. Trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringens transportpolitikk, og veimyndighetene har sammen med andre sentrale aktører innen trafikksikkerhetsarbeidet satt i gang et bredt spekter av ulike tiltak for å redusere ulykkestallene. Det er effekten av disse tiltakene som bidrar til den betydelige nedgangen i antallet trafikkdrepte, sier Solvik-Olsen.

Trafikksystemet er et samspill mellom trafikant, kjøretøy og infrastruktur. Regjeringens trafikksikkerhetsarbeid omfatter derfor satsing på et bredt spekter av tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene.

Satsingen består blant annet i å arbeide videre for økt overholdelse av fartsgrenser, fremme økt og riktig bruk av bilbelte, forhindre ruspåvirket kjøring, målrettet kontrollvirksomhet, bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde eksisterende vei, sikringstiltak i tunneler, skredsikringstiltak, og å etablere flere gang- og sykkelveier. Videre prioriterer regjeringen tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

 Stortingsmelding om trafikksikkerhet

– Et godt og tett samarbeid mellom de sentrale aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet er en av suksessfaktorene bak Norges posisjon som et av landene i verden med lavest ulykkesrisiko i vegtrafikken. Vi ser likevel at det alltid vil være potensiale og behov for ytterligere samarbeid og ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet i og mellom sektorer. For tiden utarbeider vi derfor en stortingsmelding om trafikksikkerhet på veg for ytterligere å forbedre samordning mellom aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet, sier Solvik-Olsen.