Sterke allierte i nord

Island og Norge er nære allierte og partnere. Vi har en felles interesse i å fremme stabilitet og sikkerhet i vår region. De siste årene har vi sett nye sikkerhetsutfordringer tre frem, utfordringer som kan undergrave internasjonalrettsorden. Dette krever aktivt diplomati kombinert med nasjonal innsats og internasjonalt samarbeid om sikkerhet og forsvar.

Av utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson (Island) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Norge)

Gudlaugur Thór Thórdarson og Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide undertegnet en felles erklæring. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

Som medlemmer av NATO støtter Island og Norge opp om alliansens svar på, og tilpassing til nye sikkerhetsutfordringer.  Alliansen og medlemslandene har tatt konkrete skritt for å styrke kollektivt forsvar og avskrekking i Europa. NATO har også tatt en sterkere rolle for å fremme stabilitet i alliansens nærområder. Island og Norge bidrar til denne felles innsatsen.

Her hjemme tilpasser vi politikken vår og styrker forsvarsbudsjettet. Norge gjør viktige investeringer i nye maritime kapasiteter, som ubåter, fartøyer og maritime overvåkingsfly. Island øker budsjettene til forsvarsrelaterte aktiviteter, og er forpliktet til å gi vertslandsstøtte for allierte som opererer i Nord-Europa.

Våre bidrag og kapasiteter er en integrert del av NATOs kollektive forsvar. Vi bidrar til økt situasjonsforståelse i Nord-Atlanteren, en region med økt strategisk betydning for det Euro-Atlantiske området. Vi vil fortsette å jobbe sammen med våre allierte for å styrke NATOs maritime innretning og kapasiteter.

Island og Norge har et godt forsvarssamarbeid og vil bygge videre på dette, i rammen av NATO, basert på NATO-medlemskapet, det nordiske samarbeidsforumet NORDEFCO og den bilaterale avtalen om sikkerhet, forsvar og sivil beredskap. Derfor har vi i dag signert en felles erklæring om sikkerhet og forsvar hvor vi bekrefter våre forpliktelser og interesse for å undersøke videre muligheter for fordypning av samarbeidet.

Island og Norge vil fortsette å være sterke allierte i nord. Sammen fremmer vi sikkerhet i vår del av verden.

 

Til toppen