Historisk arkiv

Nasjonal transportplan: Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i transportsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2010-2019

Fylkesvis oversikt over forslag i Nasjonal transportplan 2010-2019.

Denne oversikten inneholder ikke samtlige forslag til tiltak i de enkelte fylkene. For flere detaljer viser vi til stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan.

I de enkelte korridorer er det lagt opp til å bruke midler til de enkelte programområdene, som trafikksikkerhetstiltak, mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafikk og universell utforming. Det legges opp til en samlet ramme på 2 milliarder kroner årlig, en økning på 1,3 milliarder kroner per år sammenliknet med Nasjonal transportplan 2006–2015.

Østfold Rogaland
Oslo Hordaland
Akershus Sogn og Fjordane
Hedmark Møre og Romsdal
Oppland Sør-Trøndelag
Buskerud Nord-Trøndelag
Vestfold Nordland
Telemark Troms
Aust-Agder Finnmark
Vest-Agder

 

Østfold

Veg

Samferdselsdepartementet har vært opptatt av å få til en mer sammenhengende utbygging av E18 enn det som var lagt opp til i NTP 2006-2015. Gjennom et spleiselag der bilistene bidrar med bompengebetaling og tilsagn om økte statlige midler ble det mulig å starte utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Krosby – Knapstad i 2008. Prosjektet fullføres i første fireårsperiode. I tillegg foreslås statlige midler til gjenstående strekninger på E18 i Østfold. Utbygging av strekningen Melleby – Momarken forutsettes gjennomført i første fireårsperiode. I tillegg legges det til grunn  anleggstart på utbyggingen vestover fra Knapstad til Retvedt i Akershus. Samferdselsdepartementet legger foreløpig til grunn delvis bompengefinansiering av strekningen Melleby – Momarken gjennom takstøkninger i eksisterende bomstasjoner etter at strekningen er åpnet for trafikk. 

Jernbane

Regjeringens forslag om utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, Follobanen, omfatter strekningen fra Oslo S til Ski stasjon. Strekningen har i dag en kapasitetsbelastning på mer enn 100 prosent i rushtiden. For å kunne tilby både dagens reisende og et framtidig voksende marked i Follo og Østfold et markedsrettet og moderne togtilbud, er det nødvendig å bygge Follobanen. I statsbudsjettet for 2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging.  Bygging av et helt nytt dobbeltspor ved den av den gamle banestrekningen gir mulighet for å utnytte også den eksisterende banen på en bedre måte. Det vil gi mindre forsinkelser både for region- og lokaltogene, og gir også noe redusert reisetid på dagens bane mellom Ski og Oslo. Kapasitetsøkningen vil gi nytte for all person- og godstrafikk, og økningen vil ha positive virkninger for utenlandstrafikken. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011. 

Som et ledd i arbeidet med å modernisere Østfoldbanen legges det opp til å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss på strekningen Sandbukta – Moss – Kleberget – Såstad. Utbyggingen omfatter nytt dobbeltspor fra Sandbukta, der dobbeltsporet slutter i dag, til og med ny Moss stasjon, en strekning på til sammen fire kilometer. Dagens jernbanelinje rives, og dermed fjernes en barriere for industrien. Prosjektet er en viktig forutsetning for utvikling av bedre vegløsninger og en framtidsrettet byutvikling i Moss. Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 2,8 milliarder kroner. 

I perioden 2014-2019 legges det opp til å fortsette dobbeltsporutbyggingen ytterligere 6 kilometer sørover fra Kleberget til Såstad, slik at den 75 kilometer lange strekningen mellom Oslo og Haug får sammenhengende dobbeltspor.

Oslo

Veg

Bygging av ny tilknytning fra E6 til Alnabruterminalen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet legger til grunn at prosjektet gjennomføres i perioden 2010-2013. Det foreslås derfor statlige midler til utbygging av atkomsten, som vil bli omklassifisert til riksveg i forbindelse med forvaltningsreformen.

Prosjektet E18 Sydhavna inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Prosjektet vil gi ny tilknytning til den framtidige nasjonale havnen i Oslo. Prosjektet omfatter bygging av et nytt kryss på E18 Mosseveien. I tillegg utvides Mosseveien for å gi plass til kollektivfelt.
 
Prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og er planlagt åpnet for trafikk i 2013.

I perioden 2010--2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til å videreutvikle kollektivknutepunktet rundt Oslo sentralstasjon, hvor kapasiteten ved dagens bussterminal er sprengt. Samferdselsdepartementet legger opp til statlig medfinansiering av en eventuell etablering av en ny bussterminal.

Jernbane

Til prosjektet Alnabru godsterminal er det foreløpig avsatt 1000 millioner kroner. Av dette skal 850 millioner kroner nyttes i perioden 2010-2013 og 150 millioner kroner i perioden 2014-2019. Denne utbyggingen vil, sammen med de kapasitetsøkende tiltakene i dagens terminal, føre til en mer enn en dobling av kapasiteten. Utbyggingen er også en tilpassing til strukturendringene i det norske godstransportmarkedet for jernbane, hvor containertransport nå er den dominerende transportformen.

Akershus

Veg

For perioden 2010-2013 foreslås det midler til å videreføre den delvis bompengefinansierte utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i Hedmark. For å sikre kontinuerlig utbygging legges det opp til å gjennomføre resten av utbyggingen i to etapper. Arbeidene på strekningen Dal – Minnesund, medregnet Skaberudkrysset, er planlagt startet i 2009, med fullføring i første fireårsperiode. Samferdselsdepartementet legger ellers til grunn at arbeidene på strekningen Minnesund – Skaberud startes i løpet av første fireårsperiode. Kostnadsanslaget for utbyggingen av E6 Dal – Minnesund – Skaberud er på 5 750 millioner kroner.

Bygging av ny E16 på strekningen Sandvika – Wøyen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet foreslår derfor statlige midler til å starte byggingen i perioden 2010-2013.
I perioden 2014 – 2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av firefelts veg på strekningen E16 Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å videreføre utbyggingen av riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det foreslås statlige midler til anleggsstart på på strekningen Kongsvinger – Slomarka. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

I perioden 2014-2019 legges det til grunn fullføring av av prosjektet riksveg 2 Kongsvinger – Slomarka. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i Kongsvinger og Sør-Odal kommuner.

Jernbane

Regjeringens forslag om utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski, Follobanen, omfatter strekningen fra Oslo S til Ski stasjon. Strekningen har i dag en kapasitetsbelastning på mer enn 100 prosent i rushtiden. For å kunne tilby både dagens reisende og et framtidig voksende marked i Follo og Østfold et markedsrettet og moderne togtilbud, er det nødvendig å bygge Follobanen. I statsbudsjettet for 2009 er det satt av 50 millioner kroner til planlegging.  Bygging av et helt nytt dobbeltspor ved den av den gamle banestrekningen gir mulighet for å utnytte også den eksisterende banen på en bedre måte. Det vil gi mindre forsinkelser både for region- og lokaltogene, og gir også noe redusert reisetid på dagens bane mellom Ski og Oslo. Kapasitetsøkningen vil gi nytte for all person- og godstrafikk, og økningen vil ha positive virkninger for utenlandstrafikken. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011. 

Hedmark

Regjeringen mener det er viktig å trappe opp opprustingen av riksveg 3, både for å bedre trafikksikkerheten og for å bedre framkommeligheten. I perioden 2010-2019 legges det derfor opp til å investere i gjennomsnitt 149 millioner kroner i året på denne strekningen. Dette er en meget kraftig økning, sammenlignet med NTP 2006-2015. Samferdselsdepartementet er blant annet opptatt av at de gode erfaringene med breddeutvidelsesprosjektet blir videreført, slik at mindre utbedringstiltak og nødvendig vedlikehold kan sees i sammenheng. Kombinert med en forsterket og målrettet trafikkontroll på strekningen er målet å bidra til en vesentlig forbedret trafikksikkerhetssituasjon.

I perioden 2009-2003 fullføres arbeidene med breddeutvidelse av riksveg 3 på strekningen Søndre Bjorå bru – Atna. I tillegg legges det opp til å videreføre utbedringen av riksveg 3 gjennom Østerdalen med blant annet bygging av ny bru over Åsta i Åmot kommune.

I perioden 2013-2019 legges det opp til å videreføre utbedringen av riksveg 3 i Østerdalen, blant annet på strekninga Nordstumoen – Atgnosen – Nesteby, sør for Alvdal.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å videreføre utbyggingen av riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det foreslås statlige midler til anleggsstart på strekningen Kongsvinger – Slomarka. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Mellom Eidsvoll og Hamar startes prosjektet ”Nytt dobbeltspor Langset – Kleverud – Steinsrud” opp i perioden 2010-2013. Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet planer for ny dobbeltsporet jernbane og ny firefelts veg på den 17 kilometer lange strekningen mellom Minnesund og Kleverud. En samtidig utbygging av veg- og jernbaneanlegget på hele strekningen mellom Minnesund og Kleverud er beregnet å gi en besparelse i anleggskostnadene på 300 – 400 millioner kroner. Det legges opp til at det samlede veg- og jernbaneanlegget kan settes i gang i 2011, med sikte på at det skal være ferdig i 2014/2015. Strekningen Eidsvoll – Hamar er i utgangspunktet planlagt for en hastighet på 200 km/t. Gjennom det videre planarbeidet for strekningen nord for Kleverud vil en vurdere gevinster og konsekvenser ved tilrettelegging for hastigheter på 250 km/t eller mer. Banen skal kunne brukes av både regiontog, fjerntog, godstog og eventuelle høyhastighetstog. 

Oppland

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble det bevilget midler til å starte utbyggingen av E6 på strekningen Øyer – Tretten. Prioriteringen av dette prosjektet er avhengig av Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.  Samferdselsdepartementet legger dette til grunn og forutsetter anleggsstart i 2009 og fullføring i løpet av perioden 2010-2013.

Regjeringen legger opp til start av prosjektet E6 Ringebu – Otta i perioden 2010-2013. Prosjektet har et kostnadsanslag på fire milliarder kroner, og omfatter bygging av ny tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen skal legges i ny trasé utenom tettstedene. Dette vil føre til bedre trafikksikkerhet og miljø, samtidig som framkommeligheten bedres. Berørte kommuner har sluttet seg til prinsippet om delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Det legges opp til oppstart av prosjektet riksveg  Strynefjellstunnelene i perioden 2010 - 2013. Prosjektet omfatter utrossing av tre tunneler for å oppnå 4,2 m frihøyde. I tillegg er det lagt til grunn bygging av om lag1100 m sammenhengende rasoverbygg mellom Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen. Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet, men arbeidet med kommunedelplan er startet opp. Innenfor planrammen skal det prioriteres blant annet utbygging av gang- og sykkelveger, mindre breddeutvidelser og kryssutbedringer. Det legges opp til å fullføre prosjektet i siste seksårsperiode.
Prosjektet Fønhus – Bagn – Bjørgo startes opp i perioden 2010 - 2013.  Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg, medregnet  rassikring. Forbi det rasutsatte partiet Bergsund utredes alternative løsninger, blant annet  tunnelløsning. For strekningen Bagn – Bjørgo pågår arbeid med kommunedelplan. Også her utredes alternative løsninger, blant annet tunnelløsning.

For utbedring av E16 Fagernes – Øye er det aktuelt å prioritere statlige midler i perioden 2014-2019. Prioriteringen forutsettes nærmere detaljert fram mot revisjon av Nasjonal transportplan, med vurdering av delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

For E16 på strekningene Øye – Borlaug prioriterer man anleggsstart i perioden 2010-2013. Regjeringen ønsker å prioritere ressurser til en mer effektiv og vintersikker hovedriksveg mellom Vest- og Østlandet. Prosjektet skilles derfor ut som et prosjekt ført på egen post. I forbindelse med den tiltakspakken som regjeringen la fram i januar i år ble det bevilget midler til å starte utbedringer på delstrekningen Eidsbrua – Varpe bru, vest for Øye.

I perioden 2014- 2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til oppstart på videre utbygging av E6 på strekningen Kolomoen i Hedmark – Lillehammer. Strekningen er ulykkesutsatt, og trafikken er stor, særlig mellom Hamar og Brummundal. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen

På riksveg 4 er det i perioden 2010 - 2013 aktuelt å bygge ny tofeltsveg med forbikjøringsfelt og midtrabatter på en 3,2 kilometer lang strekning sør for Lygna. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av riksveg 4 på strekningen Gran – Jaren. Denne strekningen er prioritert for utbygging i perioden 2014-2019..

Det foreslås statlige midler til å starte byggingen  av riksveg 35 på strekningen Jevnaker – Olimb. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Ved utgangen av planperioden vil de planlagte investeringene på Dovrebanen øke den samlede dobbeltsporlengden med 33,5 km. Videre legges det opp til å bygge/forlenge 8-12 krysningsspor.

På Gjøvikbanen, som i godssammenheng betraktes som en del av Bergensbanen, planlegges forlengelse av eksisterende og bygging av nye krysningsspor. (mellom 8-14 krysningsspor for Bergensbanen/Gjøvikbanen) Krysningssporene vil også være til nytte for persontrafikken. Kontaktledningsanlegget skal fornyes mellom Roa og Gjøvik.

Buskerud

Veg

Det er lagt til grunn at prosjektet riksveg 7 Sokna – Ørgenvika skal fullføre i perioden 2014-2010. Prosjektet omfatter bygging av om lag 17 kilometer ny tofelts veg mellom Sokna og Ørgenvika, medregnet to fjelltunneler på om lag 2,8 kilometer og 3,7 kilometer. I tillegg inngår blant annet en miljøkulvert på om lag 200 meter. Prosjektet vil føre til en innkorting av riksveg 7 på om lag 20 kilometer. Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 1,4 milliarder kroner.

På riksveg 7 prioriteres mindre utbedringer, blant annet utbedring av en jernbaneundergang ved Svenkerud i Gol kommune. Utbedringen vil fjerne en flaskehals for tungtrafikken.

Det er satt av midler til mindre rassikringstiltak på riksveg 7/52 både i perioden 2010 -2019 og i perioden 2014-2019. Innenfor rammen til en rekke investeringstiltak på hele E16-strekningen Sandvika i Bærum – Bergen er det prioritert midler til trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk på E16 ved Hønefoss.

I perioden 2014-2019 prioriteres statlige midler til å starte byggingen av E134 på strekningen Damåsen – Saggrenda – Kongsberg.  Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner og omfatter omlegging av E134 på en om lag 12 kilometer lang strekning, medregnet en tunnel på om lag 4,5 kilometer. Den nye vegen vil i hovedsak gå i en ny trasé utenom Kongsberg. Prioriteringen av prosjektet er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Det er aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av strekningen riksveg 23 Dagslett – Linnes – Lier. Med utbygging av denne strekningen vil hele riksveg 23 ha god standard. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Jernbane

I perioden 2014 prioriterer regjeringen oppstart av Ringeriksbanen. Den vil redusere kjøretiden Oslo – Bergen med om lag en time, og bidrar til å trekke Hønefossområdet og Hallingdal nærmere Oslo. Det kan bli aktuelt å tilpasse løsninger for Ringeriksbanen i forbindelse med eventuell tilrettelegging for mulig framtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen. Basert på foreliggende planer er kostnadsanslaget for prosjektet på 7,9 milliarder kroner.

Vestfold

Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold – Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019.

Jernbane

Prosjektet dobbeltspor Barkåker – Tønsberg på Vestfoldbanen er startet, og skal fullføres i første fireårsperiode. Prosjektet har en lengde på 7,7 kilometer, medregnet tilkopling til eksisterende trasé. Prosjektet har en investeringskostnad på 1 490 millioner kroner, og det gjenstår å bevilge 1 115 millioner kroner etter 2009.

Etter Barkåker – Tønsberg prioriteres videre utbygging av Vestfoldbanen med 8,1 kilometer dobbeltspor mellom Holm og Holmestrand. Reguleringsplanen ventes å foreligge våren 2009, og byggeplanen ventes ferdig høsten 2009. Prosjektet har et kostnadsanslag på 2 214 millioner kroner.

Prosjektet Holmestrand – Nykirke planlegges bygget i perioden 2013-2019. Prosjektet er en videreføring av strekningen Holm – Holmestrand. Prosjektet omfatter bygging av 6,1 kilometer dobbeltspor. Når de to strekningene Holm – Holmestgrand og Holmestrand – Nykirke er bygget, blir banen 3,1 kilometer kortere enn i dag. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å revurdere traséføringen forbi Holmestrand for å legge til rette for at tog kan passere i høyere fart enn dagens planer leggere opp til.

Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerforbindelesen) vil gi en kjøretidsbesparelse på 22 minutter. Prosjektet, som har et kostnadsanslag på 3 691 millioner kroner, er viktig for å binde sammen områder med stor befolkningstetthet. Eidangerforbindelsen er i utgangspunktet planlagt som enkeltsporet strekning med kryssingsspor. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av strekningen som dobbeltspor som ledd i framtidige planer om å kople sammen Vestfold og Sørlandsbanen.

Telemark

Samferdselsdepartementet vurderer det som aktuelt å prioritere statlige midler til å starte bygging av nye tunneler på E13 over Haukelifjell og forbi Røldal i Hordaland. Delar av strekningen har dårlig standard med smal og svingete veg og store høydeforskjeller. Bygging av nye tuneller vil dessuten føre til en vesentlig innkorting av dette viktige sambandet for nyttetrafikken mellom Østlandet og Sør-Vestlandet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å starte byggingen av ny E134 på strekningen Gvammen – Århus.

Det er lagt opp til en ramme på 1310 millioner kroner til en rekke investeringstiltak på E134 Drammen – Haugesund for årene 2009-2010. Av dette skal 420 millioner kroner brukes i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet trafikksikkerhetstiltak som bygging av midtrekkeverk eller bredt midtfelt på E134 mellom Drammen og Kongsberg.  

Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold – Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli - Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019.

I perioden 2014-219 er det lagt opp til å prioritere statlige midler til oppstart for utbyggingen av E18 til firefelts veg videre vestover fra Langangen på strekningen Langangen – Dørdal. Dette er en strekning med trafikksikkerhets- og kapasitetsutfordringer. Prioriteringen av utbyggingen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerforbindelsen) vil gi en kjøretidsbesparelse på 22 minutter. Prosjektet, som har et kostnadsanslag på 3 691 millioner kroner, er viktig for å binde sammen områder med stor befolkningstetthet. Eidangerforbindelsen er i utgangspunktet planlagt som enkeltsporet strekning med kryssingsspor. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av strekningen som dobbeltspor som ledd i framtidige planer om å kople sammen Vestfold og Sørlandsbanen.

Aust-Agder

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til oppstart på utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder.  Prioriteringen av prosjektet er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I forbindelse med tiltakspakken som regjeringen la fram i januar i år ble det bevilget midler til å starte utbedringen av riksveg 9 på strekningen Tveit – Langeid. Arbeidene fullføres i perioden 2010-2013. Strekningen inngår i Setesdalspakka og forutsettes derfor delvis bompengefinansiert. Det er gitt tilsagn om et lokalt bidrag på 100 millioner kroner i konsesjonskraftmidler til videre utbygging av riksveg 9 i Setesdal. Eventuelle statlige midler ut over bevilgningen til strekningen Tveit – Langeid forutsettes vurdert i arbeidet med handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2010-2019.

Vest-Agder

I perioden 2014--2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand.  I samme periode er det også aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnereløkka – Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Rogaland

Utbyggingen til firefelts veg på strekningen E39 Stangeland – Sandved i Sandnes kommune og ombyggingen av E39 Tjensvollkrysset i Stavanger kommune fullføres i perioden 2010-2019. I tillegg er det foreslått statlige midler til å starte byggingen av E39 Eiganestunnelen i Stavanger. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

I stortingsmeldingen blir det vist til at Rogaland fylkeskommune og flere kommuner i området har arbeidet i flere år med å etablere fastlandsforbindelsen Ryfast som knytter Ryfylke tettere sammen med Nord-Jæren. Realiseringen av Eiganestunnelen i Stavanger er en forutsetning for realiseringen av Ryfast. Lokale vedtak om Ryfast er gjort, og det pågår nå kvalitetssikring av prosjektet. Det er forutsatt at Ryfast gjennomføres som et fullt ut bompengefinansiert prosjekt. Det statlige bidraget til prosjektet gis gjennom bidrag til Eiganestunnelen. Dersom kvalitetssikringen av prosjektet eller andre forhold skulle resultere i at man ikke går videre med dagens konsept, mener regjeringen det bør tas initiativ til å få vurdert en fastlandsforbindelse med alternativ trasé så raskt som mulig.

Det er prioritert statlige midler til oppfølging av Haugalandspakka.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til E39 Rogfast. Gjennomføringen av dette prosjektet vil kunne bidra ytterligere til å styrke vekstkraften i dette området. Regjeringen har satt av midler slik at Rogfast kan startes opp i perioden 2014-2019, men understreker imidlertid at en nærmere kvalitetssikring og utvikling av prosjektet er nødvendig. Regjeringen vil på en egnet måte komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av prosjektet.  

Arbeidet med prosjektet E39 Skibadalen i Egersund kommune er startet opp som del av den tiltakspakken regjeringen la fram i slutten av januar i år. Prosjektet omfatter fjerning av flaskehalser og er med på å få til en mer enhetlig standard på vegen. Samferdselsdepartementet legger opp til at arbeidet sluttføres i perioden. Videreføringen omfatter også utbedring av ei bru over jernbanen.

Det er lagt opp til en ramme på 1310 millioner kroner til investeringstiltak på E134 Drammen – Haugesund for årene 2009-2010. Av dette skal 420 millioner kroner brukes i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet trafikksikkerhetstiltak som bygging av midtrekkeverk eller bredt midtfelt på E134 på innfarten til Haugesund. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer med vekt på å ta igjen forfall. Det er lagt til grunn bompenger fra Haugalandspakka til mindre investeringstiltak på E134 i Hordaland og Rogaland.

Hordaland

I perioden 2010 blir ombygginga av Nyborgkrysset på E39 i Bergen fullført. Dessutan blir vedtekne ombyggingar E39-strekninga Vågsbotn – Hylkje.
Det blir foreslått statlege midlar til å starte utbygginga av E39 til firefelts veg på strekninga Svegatjørn – Rådal i Hordaland i perioden 2010-2013. Denne prioriteringa er avhengig av at Stortinget gjev tilslutnad til eit opplegg med delvis bompengefinansiering. Dette prosjektet har ei kostnadsramme 3 800 millionar kroner.

I perioden 2014-2010 er det aktuelt å prioritere statlege midlar  til:

Bygging av ny firefelts tunnel på strekninga  E39 Nyborg - Klauvaneset i Hordaland. Prioriteringa er avhengig av at det blir full tilslutnad til delvis bompengefinansiering.
Ny tunnel og opprusting av eksisterande veg på strekninga E39 Vikanes – Romarheim bru. Vegen har i dag dårleg kurvatur og ein tunnel med låg standard på dagens veg.
Riksveg 555 Sotrasambandet som vil bli omklassifisert til riksveg i samband med forvaltningsreforma. Prioriteringa er avhengig av det blir tilstrekkeleg tilslutnad til delvis bompengefinansiering.

I perioden 2010-2013  blir rassikringa av riksveg 13 fullført på strekninga Bugjelet – Brimnes. I tillegg prioriterer ein midlar til delfinansiering av prosjektet riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense, der sikring av den rasutsette strekninga Skjervet inngår.

I perioden 2014-2019 prioriterer ein statlege midlar som bidrag til fullfinansiering  av Vossepakka. I tillegg er det mellom anna  aktuelt å rassikre riksveg 13 gjennom bygging av tunnel på strekningane Øvre Vassenden i Granvin kommune og Deildo i Ullensvang kommune.

Prosjektet E16/riksveg 3  Vossepakka er venta å bli gjennomført i perioden 2010-2013. Prosjektet omfattar omlegging av riksveg 13 på strekningane Øvre – Granvin – Voss grense og Mønshaug – Palmafoss i Granvin og Voss kommunar. I tillegg omfattar prosjektet omlegging av E16 utanom Voss sentrum. Det ligg føre vedtekne reguleringsplanar for dei tre delprosjekta som inngår i Vossepakka, og det er lokalpolitisk tilslutnad til eit opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Vossapakka har eit samla kostnadsoverslag på 1 170 millionar kroner.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlege midlar til utbetring av E16 på den smale og ulykkesutsette strekninga Løno – Voss, aust for Voss sentrum. Prosjektet
vil vere ei vidareføring av omlegging av E16 utanom Voss sentrum.

Innanfor midlar til ei rekkje investeringstiltak på heile E16-strekninga Sandvika i Bærum – Bergen har ein mellom anna prioritert trafikksikringstiltak som midtrekkverk på E16 mellom Arna og Vågsbotn i Bergen.

I perioden 2010-2013 har ein priortert statlege midlar til bygging av Stordalstunnelen på E134 i Etne kommune. Den nye tunnelen vil kome i staden for ein veg som er smal og svingete, og som er utsett for ras. Prioriteringa er avhengig av at det blir tilslutnad til eit opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet, som omfattar bygging av ein om lag 1,4 kilometer lang tunnel. I tillegg kjem oppbygging av sidevegar og nytt kryss med riksveg 38. Eksisterande veg skal nyttast som lokalveg og gang- og sykkelveg. Prosjektet har eit kostnadsoverslag på 1,1 milliard kroner.

Samferdselsdepartementet vurder det som aktuelt  å prioritere statlege midlar til å starte bygging av nye tunnelar på E134 over Haukelifjell og forbi Røldal. Delar av strekninga har dårleg standard, med smal og svingete veg og store høgdeskilnader. Bygging av nye tunnelar vil dessutan føre til ei vesentleg innkorting av dette viktige sambandet for nyttetrafikken mellom Austlandet og Sør-Vestlandet. Prioriteringa er avhengig av at det blir tilslutnad eit opplegg for delvis bompengefinansiering av utbygginga.

Det er lagt til grunn bompengar frå Haugalandspakka til ei rekkje investeringstiltak på E134 i Hordaland og Rogaland.

Jernbane

Jernbaneprosjektet Bergen – Arna blir sett i gang i perioden 2010-2013 og blir fullført i perioden 2014-2010. Dagens enkeltspor på strekninga Arna – Bergen er ein flaskehals for togframføringa til Bergen stasjon, til godstogterminalen på Nygårdstangen og for skiftetrafikk inne på stasjonsområdet. Prosjektet, som er en forlenging av prosjektet Bergen – Fløen, omfattar utviding av Arna stasjon for å legge til rette for at lange godstog kan krysse, og utviding til to spor gjennom Ulriken. Til saman gir dette to spor på den 8,8 kilometer lange strekninga mellom Arna og Bergen. Utbygginga til dobbeltspor mellom Bergen og Arna vil gi ein sterk auke av kapasiteten for gods- og nærtrafikk. Prosjektet har et kostnadsanslag på1,5 milliardar kroner.

Sogn og Fjordane

For perioden 2009-2013 har ein prioritert mindre rassikringstiltak på mellom anna den rasfarlege E-39 strekninga Loteberget  I tillegg vil det bli gjennomført planlegging med sikte på meir omfattande tiltak på denne strekninga i perioden 2014 -2019.

På E39 er det lagt opp til å starte ei omfattande opprusting av strekninga Vadheim – Sande – Førde og Førde – Skei – Hornindal i perioden  2009-2013. Arbeidet vil omfatte opprusting av eksisterande veg, ved mellom anna utviding av breidda, utbetringar av kurvar og forsterking av vegen. I same periode prioriterer ein elles omlegging av  Lavik ferjekai. Her er den smale og bratte  vegen ein flaskehals for tungtrafikken. Hovudtyngda av arbeidet  strekninga Førde – Skei – Hornindal vil skje i perioden 2014-2010. I tillegg er det nødvendig å utbetre dagens riksveg 60 på strekninga Kjøs bru – Grodås, som følgje av at strekninga vil inngå i E39 etter at Kvivsvegen er opna for trafikk.

På E39 fullfører ein den vedtekne ombygginga av strekninga Torvund – Teigen. I tillegg fullfører ein utbygginga av Kvivsvegen på fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

På riksveg 5 er det lagt opp til å byggje ny Loftesnes bru i Sogndal.

I perioden 2010 -- 2013 prioriterer ein tiltak for å auke frihøgda på riksveg 15 over Strynefjellet. Det er lagt opp til å auke frihøgda til 4,2 meter i Strynefjellstunnelane på fylkesgrensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane.  I samband med dette er det også lagt opp til å sikre eit rasfarleg område mellom tunnelane i Grasdalen. I perioden 2014-2019 er det lagt opp til å fullføre utbetringa av Strynefjellstunnelane, medrekna rassikringa i Grasdalen.
 
For riksveg 15 Otta – Måløy  er det lagt til grunn ei planramme på 650 millionar kroner til ei rekkje investeringstiltak. Av dette skal 250 millionar kroner nyttast i første fireårsperiode. Innanfor denne ramma prioriterer ein mellom anna bygging av gang-  og sykkelvegar, mindre utbetringar med vekt på breiddeutviding og trafikksikringstiltak.

For E16 på strekninga Øye i Oppland – Borlaug prioriterer ein anleggsstart i perioden 2010-2013. I samband med den tiltakspakka som regjeringa la fram i januar i år blei det løyvd midlar til å starte utbetringar  i 2009 på delstrekninga Eidsbru – Varpe bru, vest for Øye.

Møre og Romsdal

Veg

I stortingsmeldinga blir det vist til at regjeringa legg stor vekt på lokale prioriteringar. I tråd med prioriteringane i Møre og Romsdal blir det difor foreslått å endre på tidlegare prioriteringsrekkjefølgje for dei ulike delstrekningane på E136-. Dette fører til at E136 Tresfjordbrua blir prioritert framfor E136 Flatmark – Monge – Marstein.

For perioden 20109-2013 prioriterer ein difor statlege midlar til bygging av ny bru over Tresfjorden. Prosjektet må sjåast i samanheng med den planlagde utbygginga av E136 på den smale og rasutsette strekninga Måndalstunnelen – Våge. Denne prioriteringa er avhengig av at det blir tilslutnad til eit opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjekta.

Prosjektet E136 Tresjordbrua omfattar bygging av ei 1 150 meter lang bru. I tillegg inngår mellom anna ei 800 meter lang fylling i fjorden, der ein skal nytte overskotsmasse frå tunnelprosjektet Måndalstunnelen – Våge, på E136.  Det skal også byggjast lokalvegar med tilbod for gåande og syklande. Dette ligg ikkje no føre lokalpolitiske vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet, men det blir arbeidd med eit felles finansieringsopplegg for dette prosjektet og prosjektet Måndalstunnelen – Våge, basert på 50 prosent bompengefinansiering.

I perioden 2014-2019  prioriterer ein utbetring av E136 på strekninga Flatmark – Monge – Marstein. I tillegg prioriterer ein statlege midlar til prosjektet Breivika – Lerstad som inneber bygging av ny innfartsveg til Ålesund. Ei slik prioritering er avhengig av eit opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

For E136 er det elles lagt til grunn ei ramme på 620 millionar kroner til ulike tiltak på strekninga Dombås i Oppland – Ålesund. Av dette beløpet skal 200 millionar kronar nyttast i første fireårsperioden. Innanfor denne ramma prioriterer ein bygging av gang-og sykkelvegar, trafikksikringstiltak og mindre utbetringar med vekt på å ta igjen forfall og utvidingar av vegbreidda.

I perioden 2010-2013 er det sett av midlar til utbygging av E136 på den smale og utsette strekninga Måndalstunnelen -Våge. Prosjektet må sjåast i samanheng med planlagd bygging av bru over Tresfjorden. Prioriteringa er avhengig av at det blir tilslutnad til opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjekta. I perioden 2009-2013 er det mellom anna aktuelt å sikre E136 mot snøskred på strekninga Døsteinfonna i Rauma kommune.

På  riksveg 70 Oppdal – Kristiansund blir den delvis bompengefinansierte utbygginga på strekninga Brunneset – Øygarden fullført i perioden 2009-2013. I tillegg fullfører ein oppgraderinga av Freifjordtunnelen.

I perioden 2016-2013 blir det igangsetting av arbeidet med rassikring av riksveg 70 langs Oppdølstranda. Prosjektet har eit kostnadsoverslag på 600 millionar kroner, og det omfattar bygging av tunnel på strekninga.

Det er elles for riksveg 70 Oppdal – Kristiansund lagt til grunn ei ramme på 270 millionar kroner til ulike investeringstiltak. Av dette skal 100 millionar kroner nyttast i perioden 2010-2013. Innanfor denne ramma prioriterer ein bygging av gang- og sykkelvegar og utviding av vegbreidda.

Etter opninga av Kvivsvegen vil E39 bli flytta til dagens riksveg 651 på nordsida av Austefjorden i Volda kommune. I perioden 2009-2013 prioriterer ein difor sikring av den rasfarlege strekninga på riksveg 651 ved Hjartåberga.

Den bompengefinansierte delen av E39 på strekninga Knutset – Høgset og utbygginga av E39 på strekninga Renndalen – Staurset bru på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag blir fullført i perioden 2010-2013.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å vidareføre utbetringa av E39 på mellom anna strekninga Bettna – Kleteva – Hesteneset, og det er aktuelt å utbetre E39-strekninga Leirvika – Renndalen i same periode.

For E39-strekninga Ålesund - Trondheim er det i perioden 2010-2019 lagt til grunn ei ramme på 630 millionar kroner til ulike mindre investeringstiltak.  Av det skal 240 millionar kroner nyttast i første fireårsperiode. Innanfor denne ramma prioriterer ein mellom anna bygging av gang- og sykkelvegar og trafikksikringstiltak som bygging av midtrekkverk aust for Molde. Midlane skal dessutan brukast til mindre utbetringar av ferjekaier.

Sør-Trøndelag

I perioden 2009-2013 fullføres utbygginga av E39 på strekninga Renndalen – Staurset bru på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

I tillegg prioriteres oppstart for omlegging av E39 på strekninga fra Høgkjølen til Harangen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 7,5 kilometer ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på riksveg 714. Det skal bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens riksveg 714 og riksveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Prosjektet har et kostnadsaslag på 360 millioner kroner og fullføres i perioden 2014-2019.

I perioden 2010-2019 fullføres byggingen av E6 Nordre avlastningsveg og E6 Nidelv bru i Trondheim. I tillegg gjennomføres prosjektet E6 Nidelv bru – Grillstad, som er vedtatt delvis bompengefinansiert gjennom utvidelse av innkrevingsordningen for E6 Trondheim – Stjørdal.

I perioden 2010-2013 er det aktuelt å prioritere statlige midler til videre utbedring av E6 i Soknedalen. Omfanget av utbyggingen er avhengig av om det blir tilsutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.  Prosjektet E6 Vindalsliene – Korporals bru har et kostnadsanslag på 370 millioner kroner, og det omfatter bygging av 7 kilometer ny veg. Vegen legges utenom Soknedal sentrum, men på resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende trasé.  Det foreligger vedtatt reguleringsplan for deler av strekningen. For strekningen utenom Sokndal sentrum pågår arbeidet med reguleringsplan, og det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkninger av prosjektet

Det legges opp til utbygging av E6 frå Jaktøya i Melhus til Tonstad i Trondheim kommune til firefelts veg. Prosjektet inngår i planene for en miljøpakke for transport i Trondheim. Det er foreløpig lagt til grunn til at prosjektet fullfinansieres med bompenger. Finansieringen vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet med miljøtiltakspakka for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.

I perioden 2014-2010 er det aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av strekningen E6 Sluppen – Stavne i Trondheim. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Nord-Trøndelag

I perioden 2010 – 2013 prioriteres omlegging av E6 på strekningene Harran – Nes bru med bygging av ny bru over Namsen i Grong kommune.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å rassikre E6 gjennom bygging av tunnel i Langsetberga i Snåsa kommune.

Det er aktuelt å prioritere statlige midler til disse to større prosjektene i perioden 2014-2019:

Videre utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Kvithammar – Åsen i Stjørdal og Levanger kommuner. Samferdselsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunenes ønsker om en samordnet utbedring av E6 og Trønderbanen i området blir utredet, medregnet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen, samt videre utbygging av E6 på strekningen Selli – Asp – Sem i Steinkjer kommune.

Nordland

Veg

E6 gjennom fylket er en viktig forbindelse mellom Sør- og Nord-Norge, samtidig som den binder sammen naboregioner. For perioden 2010-2019 legger regjeringen særlig vekt på å utbedre flaskehalser og målrettet innsats mot ulykkesstrekninger. Det vil også bli lagt vekt på å få til en større sammenhengende vegstandard.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å fullføre utbedringen av E6 i Nordland ved at det foreslås statlige midler til strekningen Brenna – Brattås – Lien i Grane kommune. Lokalt arbeides det med et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E6 på Helgeland. Framdriften av dette prosjektet vil derfor være avhengig av en lokal tilslutning til et slikt opplegg. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 700 millioner kroner, og det omfatter dels utbedring og dels ombygging av E6 på en om lag 29 kilometer lang strekning. Det er knyttet usikkerhet til valg av løsning på deler av strekningen. På grunn av manglende planavklaringer er det derfor også usikkerhet når det gjelder kostnadsoverslaget. Dersom det ikke blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland, fullføres prosjektet E6 Brenna – Brattås – Lien med statlige midler i perioden 2013-2019.

Det er lagt til grunn at utbyggingen av riksveg 80 mellom Fauske videreføres ved at det blir tilslutning til den planlagte Vegpakke Salten fase, 2. Det er ønskelig at rassikringsprosjektet Løding – Vikan blir gjennomført så raskt som mulig. Dette prosjektet vil blant annet erstatte den midlertidige brua som ble åpnet for trafikk i år, gjennom bygging av ny bru over Hopsfjorden. I tillegg vil prosjektet fjerne den rasutsatte vegstrekningen Hophamran.

E6-strekningen Kråkmofjellet har dårlig standard, med sterk stigning i kombinasjon med skarp kurve. Det er tidligere forutsatt en mindre omfattende omlegging av vegen. Det vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging, med et foreløpig kostnadsoverslag på 200 millioner kroner. Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget.

Prosjektet E6 Bru over Rombaken skal gjennomføres i løpet av årene 2010-2013. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på 450 millioner kroner, og omfatter bygging av ny bru over Rombaken og bygging av tilstøtende veger. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på eksisterende veg for å fjerne rasfaren på strekningen mellom Tældal og Leirvik. Prosjektet vil føre til en innkortning på 18 kilometer, og reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn blir redusert med 20 minutter. I tillegg fjernes rasfarlige og ulykkesutsatte strekninger.

For prosjektet E6 Narvik sentrum kan det være aktuelt med anleggsstart i perioden 2010-2013 dersom dette prosjektet kan finansieres fullt ut ved bompenger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for bompengefinansiering av prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken, og utbyggingen vil bidra til å bedre miljø- og trafikkforholdene i Narvik sentrum.

Det er lagt til grunn en ramme på i alt 1 270 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Fauske – Nordkjosbotn, med tilknytninger. Av dette er 410 millioner kroner satt av i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres mindre utbedringer, særlig tunnelsikring og tiltak for å ta igjen forfall. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

I siste seksårsperiode er det aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

• Utbedring av E6 Mo – Bolna, som i dag har dårlig standard og bæreevne. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland, vil det være mulig å framskynde utbedringen.

• Utbedring av E6 Sørelva – Borkamo.

• Bygging av ny veg, medregnet tunnel på E6-strekningen Sommerseth – Ulvsvåg.

• Oppstart av arbeid med å utbedre strekningen E10 Tjeldsund bru - Gullesfjordbotn

For perioden 2010-2019 prioriteres omfattende rassikringstiltak på E10 i Flakstad og Moskenes kommuner, i Vest-Lofoten. Arbeidene er en videreføring av allerede gjennomførte tiltak med bygging av tunnel i Fjøsdalen. Arbeidene med rassikring av E10 i Vest-Lofoten forutsettes videreført i perioden 2014-2019.

Den foreslåtte innsatsen i Nordland, Troms og Finnmark vil føre til at 50 kilometer riksveg får gul midtstripe. 

Jernbane

Regjeringen har i inneværende NTP-periode prioritert utbygging av fjernstyringsanlegg og bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen, for å øke kapasiteten, redusere kjøretiden og bedre regulariteten. Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen for å utvikle Nordlandsbanen som en attraktiv godsbane.

Det foreslås også å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak og vurdere stasjonstiltak som åpner for en videre utvikling av Salten-pendelen mellom Bodø og Fauske.

For godstrafikken vil det bli bygget ut økt kryssingssporkapasitet for å kunne trafikkere med 600 meter lange tog. Målet er å legge til rette for en kapasitet som gjør det mulig å doble godsmengden på Nordlandsbanen i planperioden.

På Ofotbanen legges det opp til fornyelse av skinner, sviller og ballast. Sammen med fornyelse av snøoverbygg er dette de største vedlikeholds- og fornyelsesoppgavene. Forlengelse av kryssingsspor, ved Straumsnes, vil bli gjennomført i perioden 2010-2013 gjennom en forskotteringsavtale med LKAB. Kapasitetsøkning i containerterminalen i Narvik gjennomføres i perioden 2014-2019. Noen plattformer vil bli forlenget, og i tillegg er det aktuelt å gjennomføre enkelte rassikringstiltak.

Jernbane

Forslag til nye jernbaneløsninger i Nord-Norge må sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland. Det vil blant annet være viktig å analysere om trafikkgrunnlaget tilsier nærmere vurdering av noen av jernbaneprosjektene. Samferdselsdepartementet mener der derfor er hensiktsmessig å vurdere jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Troms

Veg

Det legges opp til at man i perioden 2010-2019 skal gjennomføre alle de tre viktigste utbyggingsprosjektene på E8 mellom Tromsø og riksgrensen mot Finland. Utbedring av E8 er en viktig del av del av regjeringens nordområdestrategi.  Den planlagte opprustningen av E8, blant annet strekningen Sørbotn – Laukslett, vil gi en vesentlig bedre standard på den viktige vegen mellom Tromsø og Finland.

For første fireårsperiode er det foreslått statlige midler til å starte utbyggingen av E8 på strekningen Sørbotn – Laukslett, inn mot Tromsø. Denne prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet.

For prosjektet E8 Sørbotn – Laukslett, på hovedinnfartsvegen til Tromsø, er det lagt opp til at utbyggingen skal skje ved en kombinasjon av statlige midler og trafikantbetaling. Prosjektet har nå et kostnadsoverslag på 800 millioner kroner, og omfatter omlegging av E8 utenom bebyggelsen, gjennom bygging av 9 kilometer ny veg, medregnet ny bru over Ramfjorden. Omleggingen vil føre til at kjørelengden mellom Balsfjord og Tromsø kortes ned med om lag to kilometer. Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har fattet prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

For prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn er kostnadsoverslaget nå 280 millioner kroner. Det legges opp til statlig finansiering av utbyggingen i perioden 2010-2019. Prosjektet omfatter i hovedsak breddeutvidelser og ut bedring av kurver på de dårligste delene av den i alt 38 kilometer lange strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn.  Den om lag en kilometer lange Halsbakken vil blant annet bli utbedret. I tillegg vil krysset med E6, i Skibotn, bli lagt om. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til blant annet kostnadsanslag. 

Det er lagt til grunn en ramme på i alt 1 270 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Fauske – Nordkjosbotn, med tilknytninger. Av dette er 410 millioner kroner satt av i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres mindre utbedringer, særlig tunnelsikring og tiltak for å ta igjen forfall. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Det er lagt til grunn en ramme på 780 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Nordkjosbotn – Kirkenes, med tilknytninger. Av dette er 300 millioner kroner satt av i perioden 2010-2019. Innenfor denne rammen prioriteres trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres mindre utbedringer med vekt på å ta igjen forfall og bygging av gang- og sykkelveger.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til utbedring av E6 Nordkjosbotn – Hatteng, som er den dårligste strekningen på E6 mellom Nordkjosbotn og Skibotn. Det er også, i samme periode, aktuelt å prioritere statlige midler til rassikringsprosjektet Nordnes – Skardalen. Prosjektet utgjør siste etappe på rassikringen av E6 i Kåfjord kommune.

Den foreslåtte innsatsen i Nordland, Troms og Finnmark vil føre til at 50 kilometer riksveg får gul midtstripe. 

Jernbane

Forslag til nye jernbaneløsninger i Nord-Norge må sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland. Det vil blant annet være viktig å analysere om trafikkgrunnlaget tilsier nærmere vurdering av noen av jernbaneprosjektene. Samferdselsdepartementet mener der derfor er hensiktsmessig å vurdere jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Finnmark

Veg

I perioden 2010-2019 videreføres det igangsatte arbeidet med utbygging av E6 vest for Alta, med sikte på fullføring i perioden 2014-2019.  Tiltaket er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi. Regjeringen er opptatt av at statens vegvesen skal få mulighet til å se utbyggingen av de gjenværende strekningene inn mot Alta sentrum i sammenheng, slik at man kan sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av ny og utbedret veg. Det legges derfor opp til å finansiere prosjektet E6 vest for Alta over en egen budsjettpost. Sammen med allerede gjennomførte utbedringer vil den planlagte innsatsen gi sammenhengende standardforbedring på en over 50 kilometer lang strekning. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av strekningen nærmest Alta, i tråd med tidligere vedtak på lokalt hold.

Den 10 kilometer lange strekningen E105 Storskog - Hesseng er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland. Forbindelsen ventes å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Vegen har dårlig standard, med blant annet en vegbredde mindre enn 7,5 meter på halvparten av strekningen. Utbedring av E105 er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslag og beregninger av de virkninger en utbygging vil få.    

Det er lagt til grunn en ramme på 780 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Nordkjosbotn – Kirkenes, med tilknytninger. Av dette er 300 millioner kroner satt av i perioden 2010-2019. Innenfor denne rammen prioriteres trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres mindre utbedringer med vekt på å ta igjen forfall og bygging av gang- og sykkelveger.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

Bygging av ny Tana bru på E6, til erstatning av dagens bru som er smal og har dårlig bæreevne.

Oppgradering av riksveg 94 Skaidi – Hammerfest, som vil bli omklassifisert til riksveg i forbindelse med forvaltningsreformen. Etablering av ilandføringsanlegg for gass på Melkøya har ført til kraftig trafikkøkning på riksveg 94 som er eneste innfartsveg til Hammerfest.

Bygging av rassikringsprosjektet ny Skarvbergtunnel på E69. Dagens tunnel og vegen i området er i så dårlig tilstand at det trolig vil være riktig å bygge ny tunnel framfor å utbedre eksisterende tunnel.

Den foreslåtte innsatsen i Nordland, Troms og Finnmark vil føre til at 50 kilometer riksveg får gul midtstripe. 

Jernbane

Forslag til nye jernbaneløsninger i Nord-Norge må sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland. Det vil blant annet være viktig å analysere om trafikkgrunnlaget tilsier nærmere vurdering av noen av jernbaneprosjektene. Samferdselsdepartementet mener der derfor er hensiktsmessig å vurdere jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Luftfart

Utviklingen av Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, vil være viktig for å styrke den strategiske posisjonen til Kirkenes for å skape en attraktiv innfallsport fra Norge mot Nordvest-Russland. En utvikling av lufthavnen vil også kunne være viktig for å styrke den generelle næringsaktiviteten i regionen. Sammen med andre tiltak for å styrke turistnæringen vil utviklingen av lufthavnen kunne bidra til økt helårsturisme. For å kunne utnytte dagens rullebane bedre er det behov for å fjerne terrenghindringer øst for rullebanen. Avinor AS har satt i gang med nærmere utredninger, og regjeringen vil komme tilbake til saken når et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag foreligger.

  • St.meld. nr. 16 (2008-2009) - Nasjonal transportplan 2010-2019 er tilgjengeleg frå kl 11:45
  • Fleire pressemeldingar om NTP 2010-2019 på temasida om Nasjonal transportplan 
  •