Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

Bibliotekvederlaget er en kulturpolitisk ordning der staten årlig gir et kollektivt vederlag for utnyttelse av verk som er utgitt i Norge og som er til utlån i offentlige bibliotek.

Pengene fordeles blant annet i ulike stipendordninger av organisasjonene selv.

Gjeldende bibliotekvederlagsavtale ble inngått i 2019, og gjelder ut 2021. Den nye avtalen er i hovedsak en videreføring av gjeldende bibliotekvederlagsavtale, og er tilpasset utviklingen i moderne bibliotekdrift, der utlånet både skjer fysisk og digitalt.

Vederlaget vil hvert år i avtaleperioden reguleres i takt med endringer i konsumprisindeksen og økning i verkbestanden. Avtalen som nylig er inngått skal evalueres før nye forhandlinger for neste periode igangsettes.

Avtale om bibliotekvederlag for 2022 - 2024 (.pdf)