Ny avdeling i FNs organisasjon for mat og landbruk

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk oppretter en ny avdeling som tar for seg klima, biologisk mangfold, bærekraftige utviklingsmål, jord og vann, og arbeidsplaner for bærekraftige utviklingsmål.

Medlemmene i FAOs råd har denne uken godkjent planene om å etablere en ny avdeling som blant annet skal justere organisasjonens arbeid i tråd med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Fra og med 2017 vil avdelingen blant annet bistå land med å tilpasse matvaresystemer etter klimaendringer, samt hjelpe land å oppfylle forpliktelser som er inngått i Paris-avtalen. Avdelingen vil også følge opp FAOs arbeid med bærekraftig forvaltning av jord- og vannressurser.

Generaldirektør Jose Graziano da Silva i FAO peker på viktigheten av å justere FAOs arbeidsstruktur. Tiltaket er nødvendig for å integrere arbeidet med bærekraftsmålene og Paris-avtalen i FAOs arbeid.

Rådet har også vedtatt å etablere en ny statistikkenhet, som skal sørge for en standardisert tilnærming til datarapportering på tvers av FAO. En assisterende generaldirektør skal her føre tilsyn med organisasjonens arbeid knyttet til teknisk samarbeid. FAOs råd består av 49 medlemsland som blir valgt for tre år om gangen. Rådet møtes mellom konferansene for å gi råd og tilsyn. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen