Ny bioøkonomiordning på plass

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Flere tidligere tilskuddsordninger er nå samlet i én pott, og det skal styrke satsing på området og forenkle søknadsprosessen for søkere.

Bioøkonomiordningen vil ta inn i seg satsingen på bruk av tre – en satsing som fram til utgangen av 2016 var organisert gjennom Trebasert Innovasjonsprogram med midler fra Landbruks- og matdepartementet. I 2017 er målet at midlene som går til dette formålet omtrent skal være på nivå med tildelte midler til formålet I 2016. 

 Jeg mener at vi nå har fått et fleksibelt virkemiddel for å løfte frem verdiskaping basert på bioressurser – et av Norges viktigste konkurransefortrinn. Her kan man både støtte utviklingsprosjekter i verdikjedene og på tvers av etablerte verdikjeder. Ordningen er en god oppfølging av Regjeringens Bioøkonomistrategi, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Som en del av tresatsingen er det etablert to såkalte mobiliseringsprosjekter rettet mot bruk av tre. Det ene skal ha fokus på kompetanse- og markedsutvikling og retter seg mot byggherrer og entreprenører. I deler av denne verdikjeden har kunnskapen om å bygge i tre har vært relativt liten, men mulighetene gjennom å bygge i tre store. Ved å dele erfaringer og bygge dokumentasjon kan tre gjøre byggenæringen mer klimavennlig og mer effektiv. Norge er i dag regnet blant verdens ledende nasjoner i store trekonstruksjoner, nå vil vi også mobilisere for økt eksport av kunnskap og produkter. Dette kan bidra til å gjøre urbaniseringen i verden mer bærekraftig. Prosjektet skal ledes av Krister Moen. 

Det andre mobiliseringsprosjektet skal se på økt industrialisering og effektivisering av den tremekaniske verdikjeden (sagbruksindustrien), for å oppnå mer produksjon og større videreforedlingsgrad i Norge. Målet er å bidra til økt bruk av digitalisering gjennom automasjon og prosesstyring. Dette prosjektet ledes av Andreas Sundby. 

Fem utvalgte områder

Innovasjon Norge tilbyr en kombinasjon mellom en fleksibel tilskuddsordning og spesifikk mobilisering på utvalgte områder. Områdene som er valgt ut for 2017 er basert på innspill fra næringslivet, politisk beslutning og områder hvor Innovasjon Norge kan gjøre en forskjell.

De fem områdene er:

  • Merkevarebygging – Produkter fra hav og land
  • Biosmart - Effektivitet gjennom automatisering og digitalisering
  • Full utnyttelse – Nye arter og optimalisert produksjon
  • Bygg i tre – Kompetansebygging og marked
  • Bruk av tre – Industrialisering og effektivisering 

Gjennom bioøkonomiordningen hos Innovasjon Norge vil man kunne motta risikoavlastende tilskudd til utviklingsprosjekter, både i og på tvers av eksisterende verdikjeder. Forenklingen og styrkningen er en oppfølging av Regjeringens Bioøkonomistrategi.

Fleksibiliteten i tilskuddsordningen gir i tillegg et utgangspunkt for å forberede prosjekter for mulig støtte fra andre virkemidler, både i og utenfor Innovasjon Norge. Dette kan altså benyttes som forprosjekt for søknader til for eksempel pilotering og industrietablering.