Ny EU-strategi for indre sikkerhet presentert

Rapport fra justisråd Astrid Solhaug, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen presenterte 28. april en ny agenda for sikkerhet. Denne erstatter EUs strategi for indre sikkerhet fra 2010, og den nye agendaen skal gjelde for perioden 2015 – 2020. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen har gått fra fem til tre innsatsområder for indre sikkerhet. Cybercrime er én av de tre. Foto: EU 2015
Europakommisjonen har gått fra fem til tre innsatsområder for indre sikkerhet. Cybercrime er én av de tre. Foto: EU 2015

Europakommisjonens agenda for sikkerhet ble presentert av visepresident Timmermans og kommissær for innenrikssaker og migrasjon, Avramopoulos.

Kommisjonen understreker at indre sikkerhet først og fremst er medlemslandenes ansvar, men at grenseoverskridende trusler overgår kapasiteten til enkeltland og må støttes av innsats på EU-nivå. Det er lagt vekt på tiltak innen områder hvor Kommisjonen anser at de faktisk kan gjøre en forskjell. 

Agendaen peker ut tre hovedområder:

  • Forebygging av terror og bekjempelse av radikalisering
  • Bekjempe organisert kriminalitet
  • Bekjempe cybercrime

Nytt er at agendaen altså begrenser innsatsområdene. Den forrige strategien hadde fem innsatsområder, inkludert innsats mot kriser og katastrofer (menneske- eller naturskapte) og styrking av sikkerheten ved bedret grensekontroll. Disse to områdene er nå tatt ut.

Nytt er i stedet, som ventet, et tydeligere fokus på at indre og ytre sikkerhet henger tett sammen, og at situasjonen i EUs nabolag også påvirker den indre sikkerheten.

Viktige tiltak er blant annet:

  • Den allerede varslede etableringen av et Center of Excellence bygget på det eksisterende Radicalisation Awareness Network (RAN) i arbeidet mot radikalisering
  • Oppdateringen av rammebeslutningen om terrorisme (vedtatt i 2002, revidert i 2008)
  • Å kutte pengestrømmen til terrorister og andre kriminelle, hovedsakelig gjennom styrking av eksisterende arbeid
  • Styrket dialog med IT-industrien for å motvirke terrorpropaganda på nett
  • Styrke regelverket om våpen for å begrense illegal handel, blant annet gjennom etablering av regelverk på EU-nivå om deaktivering av skytevåpen
  • Styrke verktøyene for bekjempelse av cybercrime
  • Styrke Europols kapasitet bl.a. ved å opprette et European Counter Terrorist Center for å styrke Europols støtte til medlemslandene

Kommisjonens dokument vil formelt oversendes Rådet og Europaparlamentet neste uke, men Europaparlamentet gjennomførte en kort innledende diskusjon om agendaen under sitt plenumsmøte i Strasbourg 28. april. Synspunkter som kom opp var blant annet knyttet til at arbeidet for sikkerhet ikke kan gå på bekostning av grunnleggende rettigheter som personvern.

Etter en første rask vurdering ser det meste av agendaen ut til å videreføre allerede igangsatt arbeid. Tiltakene er godt kjente og de fleste har vært oppe til diskusjon i samtlige rådsmøter for EUs justis- og innenriksministre siden oktober 2014.

Mer informasjon:

-          Kommisjonens pressemelding

-          Spørsmål og svar

-          Pressemelding om at EU-kommisjonen setter av 10 mill. € til arbeid mot radikalisering i Sahel/Maghreb og for å begrense strømmen av fremmedkrigere

-          Pressemelding om at EU styrker sin støtte til tredjeland for å takle sikkerhetsutfordringer

-          Spørsmål og svar om støtten til tredjeland