Ny evalueringsrapport om BPA

Regjeringen rettighetsfestet brukerstyrt personlig assisanse (BPA) fra 1. januar 2015. Et viktig mål med rettighetsfestingen er å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse får større innflytelse over eget liv, og mulighet til delta mer i samfunnet. Det ble samtidig besluttet at rettighetsfestingen skulle følgeevalueres.

Nå foreligger første rapport fra følgeevalueringen. Denne vil suppleres med flere analyser og data i en tilleggsrapport som skal ferdigstilles i løpet av året. Noen hovedfunn i den første evalueringsrapporten er blant annet at:

  • En stor andel av brukerne er fornøyd med BPA og mener ordningen bidrar til samfunnsdeltakelse og selvstendighet
  • Mange brukere mener kommunen bør informere bedre om ordningen
  • Kommunene ser ut til å praktisere ordningen noe ulikt, og at det er et stykke igjen før man når målet om større grad av likebehandling mellom kommuner
  • Det har vært en svak økning i antall klager som Fylkesmannen har tatt til følge

Rapporten "Rettighetsfesting av BPA – store forventninger, betinget suksess" foreligger også som et sammendrag. 

Les mer om rapporten "Rettighetsfesting av BPA – store forventninger, betinget suksess" 

Til toppen