Ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt. Formålet er å redusere tap av sau i særlig utsatte rovviltområder. Dette gjøres som ledd i arbeidet med en tydelig soneforvaltning der det er viktig å skille rovvilt og sau.

Sau
Sau ved Atnsjøen i Stor-Elvdal, Foto: Bjørn Murvold Foto: Bjørn Murvold, Fylkesmannen i Hedmark

I 2011 ble et samlet Storting enig om en rovviltpolitikk som stiller krav om at saueproduksjon skal tilpasses forekomsten av rovvilt i de prioriterte rovviltområdene.

Det er gjennom årene gjennomført omlegging av mange sauebruk. De senere år har det imidlertid ikke blitt satt av egne midler særskilt til driftsomlegging, og det har vært noe ulik praksis i behandlingen av søknader om omlegging i ulike deler av landet. Gjennom den nye forskriften blir ordningen mer effektiv og forutsigbar for dem som søker. Ordningen er frivillig og rettes mot dyreeiere som over flere år har hatt omfattende tap av sau til rovvilt, og som har forsøkt andre forebyggende tiltak for å redusere omfanget av tap til rovvilt. For 2015 er det øremerket 7 millioner kroner til omstilling.

-Støtte til omlegging til annen landbruksdrift enn utmarksbasert sauehold, er et viktig tiltak i rovviltpolitikken. En frivillig og forutsigbar ordning som sikrer likebehandling av søkere har vært etterspurt av mange, og jeg er svært godt fornøyd med at dette nå er på plass, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

En viktig endring fra tidligere er at de øremerkede midlene til omstilling fordeles av Miljødirektoratet, etter faglige uttalelser fra kommunen og fylkesmannen. Fylkesmannen skal også vurdere tiltaket i lys av de prioriteringer rovviltnemnda har fastlagt i den aktuelle forvaltningsplanen. Samtidig bidrar forskriften til at det blir de samme kriteriene for tildeling som gjelder i alle fylker.

 -Omstilling er særlig aktuelt i de områder som er satt av til prioriterte områder for rovvilt i de regionale forvaltningsplanene. En støtte til omlegging til annen drift kan i en del tilfeller være et mer forutsigbart og kostnadseffektivt tiltak enn årlig støtte til ulike forebyggende tiltak, sier Sundtoft.

Forskriften trer i kraft straks. Det vil si at alle søknader som ikke allerede er ferdigbehandlet vil bli behandlet etter de nye reglene.

Forskriften i fulltekst ligger her (pdf).