Ny guide klargjør offentlig tjenesteyting

Dette innholdet er mer enn 11 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny guide skal hjelpe lokale myndigheter til å handle i samsvar med EUs regelverk for statsstøtte, offentlige anskaffelser og det indre marked spesielt i forhold til sosiale tjenester.

Europakommisjonen lanserte den nye guiden 27. januar Guide to the application of the European Union rules on State aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest.

Hensikten er å klargjøre spørsmål knyttet til organisering og finansiering av tjenester av allmenn interesse. Dette er tjenester som offentlige myndigheter definerer å være av allmenn interesse og som derfor er underlagt spesielle forpliktelser. Dette inkluderer dermed tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for borgerne, og som man antar ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet selv. Disse tjenestene kan både være av økonomisk og ikke-økonomisk karakter.

Europakommisjonen mottar ofte spørsmål om offentlige anskaffelser og statsstøtte. Guiden er derfor basert på henvendelser fra medlemsstatene. Guiden er en oppdatering av tidligere veiledningsmateriale fra 2007 og inneholder også en gjennomgang av den siste tids rettspraksis på feltene.

Fra Kommisjonens side er det lagt vekt på: 

  • en enkel definisjon av de ulike begrepene.
  • at det gis veiledning om hvordan en kan finansiere tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) og spesielt sosiale tjenester (SSGI) i samsvar med regelverket for statsstøtte. Det understrekes at dette ikke krever noen spesiell modell for hvordan arbeidet skal organiseres, men at finansieringen ikke skal være høyere enn det som er nødvendig. Det gis også svar på bruk av eksterne leverandører, herunder kalkulering av kompensasjon. På punktet om tjenester av allmenn økonomisk interesse har Kommisjonen i sitt arbeidsprogram for 2011 varslet at den i løpet av 4. kvartal i år vil legge fram et forslag om en ramme for ”public service compensation”.
  • å forklare hvordan regelverket for offentlig anskaffelse kan benyttes på feltet sosiale tjenester og samtidig nå målsetting om kvalitet, innovasjon og tilgang for slike tjenester. Det klargjøres også hvordan reglene for sosiale tjeneste kan begrenses til ikke-kommersielle organisasjoner-
  • å forklare hvordan regelverket for det indre marked – som inkluderer retten til etablering og til å tilby tjenester - og tjenestedirektivet skal forstås i forhold til sosiale tjenester. SSGI dekkes av dette regelverket når det kan oppfattes som en økonomisk aktivitet i forhold til EU-domstolens rettspraksis.  

Siktemålet er å klargjøre medlemslandenes valgmuligheter. Tjenestedirektivet hindrer ikke medlemslandene i å regulere, eller fortsette å regulere sosiale tjenester for å sikre tilgang og kvalitet.

 Du kan laste ned hele guiden her.