Ny handlingsplan for Hellas

Kommisjonen la 21. september fram en ny handlingsplan for å intensivere bruken av EUs strukturfond i det kriserammede Hellas. Regional- og kommunalråd Jan Edøy rapporterer.

Europakommisjonen fremmet i begynnelsen av august 2011 et forslag til Rådet og Europaparlamentet om å øke medfinansieringsandelen med EU-midler fra strukturfondene. Forslaget går ut på at de seks landene Hellas, Irland, Portugal, Romania, Latvia og Ungarn tilbys muligheten til en økt EU-finansiering av prosjekter. EU-bidraget kan økes til maksimum 95 prosent for disse medlemslandene. En slik økning i EU-andelen vil bli gitt spesielt til prosjekter som fokuserer på vekst og sysselsetting. Dette betyr at de seks landene ikke lenger vil trenge å skaffe så mange nasjonale midler som det regelverket tilsier i dag.

Europakommisjonen opprettet 20. juli 2011 en egen Task Force for Hellas, som også har som mandat å hjelpe Hellas med å få fart på implementeringen, i tillegg til øke absorbsjonsevnen for EU-midler. Kommissær for regionalpolitikk Johannes Hahn fremmet på denne bakgrunn 21. september 2011 i Aten en handlingsplan for å intensivere og forbedre strukturfondsinvesteringene i Hellas. Å øke absorbsjonsraten for strukturfondene anses som en viktig faktor for å gjenreise økonomiske vekst i Hellas fremover.

For inneværende programperiode, altså 2007 – 2013, er Hellas tildelt 20,4 milliarder euro fra strukturfondene i EU. Omlag 15 milliarder euro står per i dag ubrukt. I handlingsplanen listes det opp om lag hundre prosjekter som skal iverksettes før utgangen av 2011. Store investeringsprosjekter skal fremmes i alle de tretten regionene i Hellas. I tillegg skal det i løpet av de neste ti dagene lages en liste av såkalte ”major projects” (prosjekter som er større enn 50 millioner euro). Her settes det klare tidsfrister og oppgis tydelig hvem som er ansvarlig myndighet. Prosjektene er store infrastrukturinvesteringer innen transport, energi, miljø, SMB, turisme og innovasjon med mer.

I tillegg til aktivitetene og prosjektene tas det sikte på å redusere administrative/byråkratiske rutiner som i dag hindrer iverksettelse av prosjekter.

Kommisjonen gjør nå et (nytt) grep for å få fart på investeringene fra strukturfondene i Hellas. Tre firedeler av strukturfondsmidlene er ennå ikke aktivert, langt ute i perioden 2007-2013. Det blir en enorm utfordring å absorbere de resterende midlene som Hellas har fått tildelt. Derfor fokuserer også den nye handlingsplanen både på at Hellas kan iverksette prosjekter med mindre egenandel, og at det skal settes et fokus på de administrative/byråkratiske hindringene. Handlingsplanen må sees som et forsøk på ytterligere ansvarliggjøring av greske myndigheter for at de virkelig setter fart i prosjektene. I perioden 2014-2020 skal det avsettes ytterligere milliarder fra strukturfondene til Hellas.

Les pressemeldingen fra Kommisjonen her.

Til toppen