Ny informasjon sendt Økokrim

Forsvarsdepartementet har informert Økokrim om funn gjort av Forsvarsbyggs internrevisjon. Forsvarsbyggs internrevisjon ble bedt om å undersøke avhendingen av kystartillerifortene som Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon samarbeidet om.

I forbindelse med undersøkelser rundt Forsvarets logistikkorganisasjons salg av fartøy, ba Forsvarsdepartementet selskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) om å undersøke tredjeparters rolle i avhendingen av fartøyer og forhold knyttet til enkelte av Forsvarets salg.

Som en del av Forsvarsdepartementets behandling av rapporten fra PwC, ga departementet oppdrag til Forsvarsbyggs internrevisjon om å gjennomføre en grundig gjennomgang av Forsvarsbyggs arbeid med avhendingen av kystartillerifortene. Departementet ga beskjed om at det skulle være et særskilt fokus på samarbeidet mellom Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Forsvarsbyggs internrevisjon er nå i sluttfasen med sitt arbeid.

- Enkelte av de foreløpige revisjonsfunnene har vært av en slik karakter at vi allerede nå har valgt å informere Økokrim (se offentlig versjon av brevet her). Dette gjelder forhold knyttet til Forsvarets logistikkorganisasjon med utspring i mai 2013. Den endelige revisjonsrapporten vil bli oversendt påtalemyndigheten når den foreligger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

De foreløpige funnene knytter seg til fakturaer med underbilag fra FLO til Skifte eiendom. Fakturaene gjelder en RIB, komplett med motor og utstyr. Selskapet som kjøpte båten leide den ut til Forsvaret i perioden 2012-2013, og da prosjektet med avhending av kystartillerifortene ble avsluttet, ønsket en person i FLOs salgs- og avhendingsseksjon å kjøpe tilbake båten. Denne personen ba om at kjøpet av båten skulle splittes opp i fem fakturaer, og at fire av disse skulle sendes til ham, mens den femte skulle sendes Skifte eiendom i Forsvarsbygg. Den angjeldende personen ba videre om at de fire fakturaene skulle sendes på ulike tidspunkt.

Skifte eiendom opplyser at kjøpet av båten ikke har skjedd med deres viten og at de ikke har behov for å eie en slik båt.

Båten kan ikke gjenfinnes i Forsvarets materiellregnskap. Søk i småbåtregisteret viser at den fremdeles er registrert på selskapet som leide ut båten til Forsvaret i perioden 2012-2013.

Til toppen