Ny kontakt mellom Norge og Sverige om reinbeitekonvensjonen

Det har nylig vært møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og den svenske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht der de drøftet situasjonen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Tema for møtet var hvordan man skulle jobbe videre for å få på plass en konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift. Det ble enighet om at et slikt arbeid skulle fortsette.

Helt siden 2005, da 1972-konvensjonen opphørte å gjelde, har man ikke hatt noen felles regler i de to landene for den grenseoverskridende reindriften. Norge videreførte 1972-konvensjonens bestemmelser i egen lov, mens Sverige valgte å legge lappekodisillen fra 1751 til grunn. I praksis har dette ført til at svensk reindrift også etter 2005 har kunnet fortsette å bruke de områdene i Norge som de kunne ettere 1972-konvensjonen. Norsk reindrift har derimot i praksis vært utestengt fra utøvelse av vinterbeite etter 1972-konvensjonens områder på svensk side. 

- Det er på høy tid at vi kommer videre i denne saken, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Jeg ser derfor fram til et nytt møte med min svenske kollega i slutten av juni. Da har jeg forhåpninger om at vi kan bli enige om et konkret opplegg for det videre løp, blant annet tidsplanen. I dette arbeidet inngår også en vurdering av forslagene fra den samiske arbeidsgruppen som tidligere fikk i oppdrag å komme med forslag til endringer, tilføyer Listhaug. 

Til toppen