Historisk arkiv

Ny leder av styret for Domstoladministrasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Høyesterettsdommer Bård Tønder (64) ble i statsråd i dag oppnevnt som ny leder av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2017.

Bård Tønder har juridisk embetseksamen fra 1975. Han har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett siden 2006. Fra 1985 til 2006 var han advokat hos Regjeringsadvokaten, fra 1994 assisterende regjeringsadvokat. Før det arbeidet han som advokat i Harstad og Elverum. Han har tidligere også vært dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete og arbeidet som konsulent og førstekonsulent i Lovavdelingen i Justisdepartementet.

I tillegg til at Tønder blir ny styreleder, er sorenskriver Rolf Selfors, jordskiftedommer Kristin Lande og advokat Kim Dobrowen oppnevnt som nye medlemmer av styret for Domstoladministrasjonen. Jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam og rådgiver Anders Rasmussen er oppnevnt som nye varamedlemmer. Tingrettsdommer Are Trøan Nilsen, lagdommer Anne-Kristine Hagli og advokat Aase Karine Sigmond er gjenoppnevnt som varamedlemmer. Alle er oppnevnt/gjenoppnevnt for perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2017.

Til toppen