Ny lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Advokatlovutvalget, ledet av høyesterettsdommer Bergljot Webster, overleverte torsdag 19. mars 2015 sitt forslag til ny advokatlov.

Vidar Brein-Karlsen mottar NOU-en fra Bergljot Webster.
Vidar Brein-Karlsen mottar NOU-en fra Bergljot Webster. (Foto: JD – se flere bilder på Flickr)

Utvalget foreslår blant annet at advokaters «rettsrådsmonopol» oppheves og deres taushetsplikt lovfestes.

Advokatlovutvalgets utredning

Forslaget er fremmet i NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet – Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand.

– Advokatlovutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i advokaters virksomhet og foreslår å samle reglene for advokater og andre som yter juridisk bistand i en egen lov. Vi vil nå nøye vurdere de ulike forslagene som utvalget kommer med, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp). 

Utvalgets forslag om å oppheve rettsrådsmonopolet innebærer at enhver vil kunne yte rettslig bistand.

Forslaget om en lovfesting av advokaters taushetsplikt omfatter all informasjon i forbindelse med et advokatoppdrag, også advokatens råd.

I tillegg foreslår utvalget blant annet at det opprettes et Advokatsamfunn, som skal være en forening hvor alle advokater er medlemmer, og som skal stå for regelutvikling, veiledning og tilsyn med advokater.

Advokatlovutvalgets sammendrag av utredningen

NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet– Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Advokatlovutvalgets mandat

Til toppen