Ny lov om statens ansatte trer i kraft 1. juli 2017

Regjeringen vil gjøre staten til en bedre og mer moderne arbeidsgiver. Statsansatteloven er en ny og forbedret lov om statens ansatte, som skal legge til rette for at statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere.

–  Statens ansatte er viktige for å sikre at statens virksomheter kan oppfylle sine samfunnsoppdrag.  Ansatte i staten skal ha forutsigbare og gode arbeidsvilkår, samtidig som statlige virksomheter må ha fleksibilitet til å tilpasse seg nye behov og utfordringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Den 15. juni 2017 vedtok Stortinget ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).  Loven følger opp et omforent lovutvalg, der hovedsammenslutningene i staten (LO, UNIO, YS og Akademikerne) var representert, i tillegg til arbeidsgiversiden i staten.

Loven innebærer forenkling og modernisering, og den gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet mer tillit og handlingsrom. Ansatte i staten vil fortsatt ha sterkere rettigheter enn det som gjelder i arbeidslivet ellers.

Andelen midlertidige ansettelser i staten er høy og det strammes inn på adgangen til midlertidighet i staten, bl.a. ved at de som har vært midlertidig ansatte skal regnes som fast ansatte etter tre år etter ny lov, mot fire år i tidligere. For å øke oppmerksomheten på bruken av midlertidige ansettelser er det innført lovbestemt årlig drøftingsplikt mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte i den enkelte statlige virksomhet, slik det også er krav om etter arbeidsmiljøloven. Videre ble det i forbindelse med Stortingsbehandlingen bedt om at regjeringen foretar en evaluering av effekten av de nye reglene for midlertidige ansettelser i staten etter to års virketid.

Den nye loven innebærer en harmonisering med reglene etter arbeidsmiljøloven på mange områder, samtidig som den ivaretar statens særpreg. Staten har behov for noen særskilte løsninger for å ivareta tilliten til forvaltningen, samt et rammeverk tilpasset statens behov for å omstille og endre seg.

Loven erstatter lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven).

Den 1. juli trer også forskrift til lov om statens ansatte i kraft.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen