Ny melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonen kom 22. desember med en melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser. Saken omhandler hvorvidt produksjon av biodrivstoff medfører økte klimagassutslipp som resultat av omlegging i jordbrukssektoren. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om meldingen.

Etter en serie med opphetede høringsmøter høsten 2010 har Kommisjonen kommet med en ny melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser. Kjernen i saken er spørsmålet om EUs mål om 10 prosent biodrivstoff i transportsektoren i 2020 i fornybardirektivet, medfører omlegging av arealbruk i landbrukssektoren som igjen fører til nettoøkning i klimagassutslipp.

Det er betydelig faglige utfordringer i saken, men det synes som om det i økende grad er en erkjennelse, også i Kommisjonen, av at indirekte arealbrukskonsekvenser i produksjon av biodrivstoff kan ha en innvirkning på å begrense utslipp av klimagasser. Produksjonen kan hindre EU å oppnå de utslippsmålene som er satt dersom man ikke iverksetter virkemidler for å hindre den negative påvirkningen. Kommisjonen sier i meldingen at dersom det blir behov for handling på dette feltet, vil det bli satt i verk forbyggende tiltak.

Kommisjonen avventer enda en gang å treffe beslutning om en beregningsnøkkel for å beregne klimagevinsten av biodrivstoff, avhengig av opprinnelse og type drivstoff. Det blir pekt på fra Kommisjonens side at de er i en avsluttende fase i en konsekvensanalyse, og at et eventuelt forslag først vil komme før juli 2011. Utsettelsen har også betydning for det norske regelverket om biodrivstoff.

Det må forventes fortsatt høy temperatur i denne saken mellom Kommisjonen, Europaparlamentet, EUs medlemsland og interesseorganisasjoner. Nederland, Tyskland og Storbritannia er de landene som tydeligst har markert at de tar indirekte arealbrukskonsekvenser seriøst, og ønsker å håndtere det gjennom en beregningsnøkkel. Interesseorganisasjoner i Brussel er svært utålmodige og misfornøyde med måten generaldirektoratet for energi håndterer saken på:

Les meldingen her.