Ny melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser

Europakommisjonen kom 22. desember med en melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser. Saken omhandler hvorvidt produksjon av biodrivstoff medfører økte klimagassutslipp som resultat av omlegging i jordbrukssektoren. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om meldingen.

Etter en serie med opphetede høringsmøter høsten 2010 har Kommisjonen kommet med en ny melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser. Kjernen i saken er spørsmålet om EUs mål om 10 prosent biodrivstoff i transportsektoren i 2020 i fornybardirektivet, medfører omlegging av arealbruk i landbrukssektoren som igjen fører til nettoøkning i klimagassutslipp.

Det er betydelig faglige utfordringer i saken, men det synes som om det i økende grad er en erkjennelse, også i Kommisjonen, av at indirekte arealbrukskonsekvenser i produksjon av biodrivstoff kan ha en innvirkning på å begrense utslipp av klimagasser. Produksjonen kan hindre EU å oppnå de utslippsmålene som er satt dersom man ikke iverksetter virkemidler for å hindre den negative påvirkningen. Kommisjonen sier i meldingen at dersom det blir behov for handling på dette feltet, vil det bli satt i verk forbyggende tiltak.

Kommisjonen avventer enda en gang å treffe beslutning om en beregningsnøkkel for å beregne klimagevinsten av biodrivstoff, avhengig av opprinnelse og type drivstoff. Det blir pekt på fra Kommisjonens side at de er i en avsluttende fase i en konsekvensanalyse, og at et eventuelt forslag først vil komme før juli 2011. Utsettelsen har også betydning for det norske regelverket om biodrivstoff.

Det må forventes fortsatt høy temperatur i denne saken mellom Kommisjonen, Europaparlamentet, EUs medlemsland og interesseorganisasjoner. Nederland, Tyskland og Storbritannia er de landene som tydeligst har markert at de tar indirekte arealbrukskonsekvenser seriøst, og ønsker å håndtere det gjennom en beregningsnøkkel. Interesseorganisasjoner i Brussel er svært utålmodige og misfornøyde med måten generaldirektoratet for energi håndterer saken på:

Les meldingen her.

Til toppen