Ny midlertidig tilskuddsordning til NAV-kontor for omstilling og nye arbeidsmåter under koronapandemien

Tilskuddsordningen skal støtte omstilling og nye arbeidsmåter i de sosiale tjenestene i NAV-kontorene som følge av konsekvenser av Covid-19.

Nye arbeidsmåter

Ordningen prioriterer tiltak som gjennom omstilling og nye arbeidsmåter greier å håndtere et endret eller forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven som konsekvens av Covid-19.

Det kan eksempelvis gis tilskudd til

• Tiltak som bidrar til økt kapasitet og tilgjengelighet til tjenester for personer som rammes spesielt av Covid-19 situasjonen

• Samarbeid med andre tjenester for å sikre ivaretakelse av spesielt utsatte grupper

• Samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller sosiale entreprenører

• Kartlegging av levekårsutfordringer knyttet til Covid-19 situasjonen

Tildeles etter skjønn

Tildeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering opp mot målene for tilskuddsordningen. Tilskudd gis for ett år. Siste frist for å sende inn søknad er 1. september 2020