Ny nasjonal strategi mot farlige stoffer og smittsomme sykdommer

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet har fastsatt en nasjonal strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer.

Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016–2020 

Strategien omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler. 

– Hendelser med slike midler kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø og materielle verdier og andre samfunnsinteresser. Målet er at Norge skal være bedre forberedt og ha et bedre system for å forebygge, håndtere og lære av alvorlige hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I den nye nasjonale strategien er det lagt vekt på de områdene hvor de største utfordringene er identifisert og hvor det er størst behov for utvikling og tiltak.

Det er foreslått mål og tiltak på ansvarsforhold, faglig rådgivning til sentralt, regionalt og lokalt nivå, kommunikasjon, kompetanse- og kapasitet hos nødetatene, sivilt-militært samarbeid, øvelser og internasjonalt samarbeid.

– CBRNE-hendelser vil kunne være krevende å håndtere og medføre et behov for omfattende koordinering på alle nivå, sier justis- og beredskapsministeren.

Området er i stadig utvikling, og strategien skal evalueres ved utløpet av strategiperioden på fire år. Evalueringen skal danne grunnlag for nødvendige justeringer i det videre arbeidet med beredskap mot farlige stoffer og smittsomme sykdommer.